Svetimybės informatikos terminijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Svetimybės informatikos terminijoje
Alternative Title:
Foreign words in the Lithuanian information terminology
In the Journal:
Keywords:
LT
Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTInformatika eina į Lietuvą iš Vakarų ir atsineša savą terminiją, dažniausiai anglicizmus. Informatikos, kaip ir dažno kito mokslo terminijoje, apstu bendramokslinių žodžių, giminingų mokslo šakų terminų (pvz. tekstas, grupė, ciklas, diskas, diferencijavimas ir pan.). Daugelis iš jų tiesiog nepakeičiami lietuviškais, ir kalbant apie taisyklingą vartoseną veikiau reikia rūpintis, kad tie žodžiai būtų vartojami tinkama prasme ir taisyklingai kirčiuojami. Vis dėlto pasitaiko svetimybių, kurios visiškai terminijoje nereikalingos ar net kliudo susikalbėti. Ypač daug jų vertimuose iš kitų kalbų (pvz. selekcija, globalus, identifikacija, raportas, imitacija). Netinkamas leksines svetimybes nesunku pastebėti ir ištaisyti, tačiau gerokai sudėtingiau susitvarkyti su gramatikos ir stiliaus klaidomis, automatišku, neapgalvotu perkėlimu iš vienos kalbos į kitą. Verčiant tam tikrus terminus (functional, normal, fundamental, natural), dažnai kyla didelė painiava. Ypač dažnai nusikalstama lietuvių kalbai neįvertinus kai kurių jos specifinių skirtybių nuo kitų kalbų. Lietuvių kalboje labai skiriasi sangrąžinių ir nesangrąžinių formų, taip pat veikiamosios ir neveikiamosios rūšies formų prasmė. Kitose kalbose jas dažnai atitinka vienas žodis. Veiksmas ir jo rezultatas lietuvių kalboje dažniausiai apibūdinami skirtingais žodžiais. Atitinkami kitų kalbų terminai gali reikšti ir ką kita. Verčiant informatikos tekstus į lietuvių kalbą, reikėtų vartoti kuo daugiau lietuviškų atitikmenų, ypač jei jie aiškesni ir suprantamesni. Tačiau svarbiausia – visada paisyti bendrųjų kalbos kultūros reikalavimų.Reikšminiai žodžiai: Informatikos terminija; Lietuviškas atitikmuo; Information terminology; Lithuanian equivalents.

ENInformatics comes to Lithuania from the West bringing its own terms, usually Anglicisms. The terminology of informatics, as well as that of any other common science, contains numerous interdisciplinary words, terms of related scientific fields (e.g. tekstas, grupė, ciklas, diskas, diferencijavimas etc.). Many of them are not replaced by Lithuanian ones and one should rather focus on the usage of the words in the correct meaning and with correct stress while speaking about correct usage. However, there are cases of barbarisms that are unnecessary or even impede the communication. They are particularly numerous in translations from other languages (e.g. selekcija, globalus, identifikacija, raportas, imitacija). Improper lexical barbarisms are easy to notice and correct but grammar and style mistakes, automatic reckless transferral from one language to another are much harder to tackle. Confusion is frequent when translating certain terms (functional, normal, fundamental, natural). Specific differences of Lithuanian from other languages are underestimated particularly often. The meaning of reflexive and non-reflexive forms, active and passive voice differs greatly in the Lithuanian language while in other languages they are often conveyed by the same word. An action and its result are usually described by different words in Lithuanian. Corresponding terms of other languages may have other meanings as well. While translating texts of informatics into Lithuanian, one should employ as many Lithuanian equivalents as possible, particularly if they are clearer and easier to understand. However, most importantly, common requirements of the language culture should always be observed.

ISSN:
1392-592X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6056
Updated:
2013-04-28 16:21:13
Metrics:
Views: 45
Export: