Verslumo ugdymas Lietuvos švietimo sistemoje: problemos ir jų sprendimo būdai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslumo ugdymas Lietuvos švietimo sistemoje: problemos ir jų sprendimo būdai
Alternative Title:
Entrepreneurial education in the Lithuanian education system: problems and solutions
In the Book:
Keywords:
LT
Verslumo ugdymas; Verslumo ugdymas, Švietimo sistemos pakopos, švietimo verslumo ugdymo sistema, verslumo ugdymo turinys; Verslumo ugdymo turinys; Švietimo sistemos pakopos; Švietimo verslumo ugdymo sistema.
EN
Entrepreneurial education; Entrepreneurial education, Stages of educational system, Entrepreneurship education system, Entrepreneurship curriculum; Entrepreneurship curriculum; Entrepreneurship education system; Stages of educational system.
Summary / Abstract:

LT[...] Atlikti tyrimai parodė, kad švietimo sistemos dalyvių (visų pakopų) verslumo ugdymas vyksta nenuosekliai - trūksta sąsajų tarp ugdymo pakopų (pradedant ikimokykliniu ugdymu ir baigiant aukštuoju mokslu), verslo aplinkos atstovai pasyvūs, nedalyvauja bendrame ugdymo procese. Verslumo ugdymas ne per ekonomikos ir verslo pamokas vyksta tik pavienių mokytojų iniciatyva, nes jiems trūksta dalykinių žinių. Kartu pabrėžiama, kad valstybės mastu verslumo ugdymas deklaruojamas visuose švietimo ugdymo etapuose, tačiau verslumo ugdymas ikimokykliniame, pradiniame ir pagrindiniame mokyme nėra apibrėžtas ir šiose ugdymo pakopose verslumo mokymas nevyksta. IX ir X klasėse verslumo ugdymas yra reglamentuotas. Nurodomos penkios programos turinio dalys, tačiau tam skiriamas nepakankamas valandų skaičius. Xl ir XII klasėse verslumo ugdymas pateikiamas kaip pasirenkamasis dalykas. Tačiau dažniausiai mokiniai šios disciplinos nesirenka, nes tik nedaugelis Lietuvos pedagogų yra tinkamai pasirengę suteikti mokiniams šios srities žinių. Aukštųjų mokyklų studijų programų analizė parodė, kad jos neatspindi Bendrojo ugdymo verslumo programų turinio. Rekomenduojamas verslumo ugdymo sistemos turinys aukštajame moksle visų specialybių studentams turi užtikrinti bazinį ekonomikos ir verslumo pagrindų bei savo dėstomo dalyko žinių kiekį, siekiant reglamentuoto ekonomikos ir verslumo žinių integravimo. Taip pat rekomenduojama šiose ugdymo įstaigose skatinti studentiškas verslo struktūras, leidžiančias studentams įgyvendinti idėjas, nes praktiniai įgūdžiai butų be galo naudingi jiems dirbant pedagoginį darbą. [Iš leidinio]

EN[...] The outcome of the analysis shows that entrepreneurial education is not coherent at all stages (starting with pre-school and finishing with higher education), representatives of the business environment do not participate in the development process. Only single number of teachers initiates entrepreneurial education not during economy and business classes as the teachers lack subject knowledge. At the same time it is emphasized that the State carries out entrepreneurial education in all stages of education, but entrepreneurial education in pre-school, elementary and secondary educational stages is not defined and does not prevail at theses stages. Entrepreneurial education in the 9th and the 10th grades is a program consisting of five parts, but there are not enough hours dedicated to implement the program. Entrepreneurial education is an elective subject for 11th and 12th grades. Not many students elect the current subject as not many educators in Lithuania have sufficient background in this subject. Analysis of the educational programs of higher education institutions showed that the programs do not reflect the curriculum of entrepreneurship programs of general education. The recommended curriculum for entrepreneurship education in higher education for the students of all specialties has to ensure the basic knowledge of entrepreneurship education and subject education. It is also recommended to promote student business structures in these educational institutions, where students could implement their ideas, as the practical skills would be an asset in their educational work. [From the publication]

ISBN:
9789955209119
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/60254
Updated:
2018-04-04 23:55:50
Metrics:
Views: 12
Export: