Ceremoniał ingresu biskupów wileńskich w XVII-XVIII wieku

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Ceremoniał ingresu biskupów wileńskich w XVII-XVIII wieku
In the Journal:
Barok. 2006, 13, nr. 1 (25), p. 59-78
Keywords:
LT
Dvasininkija / Clergy.
Summary / Abstract:

LTVyskupo ingresas tai iškilmingas įžengimas į vyskupiją po popiežiaus patvirtinto paskyrimo. Jo metu naujasis vyskupas perimdavo vyskupijos ganytojo pareigas bei valdžią ir oficialiai užimdavo vietą vyskupijos soste. Vyskupų įžengimo tvarką reglamentavo Šventasis Sostas nuo XVI a. pabaigos siekęs suvienodinti ceremonijas visoje Katalikų Bažnyčioje. Ingreso tvarka buvo numatyta 1596 m. išleistame Pontifikale (Pontificale Romanum) bei 1600 m. išleistame Vyskupų Ceremoniale (Caeremoniale Episcoporum). 1631 m. Gniezno arkivyskupijoje buvo priimtas vadinamasis Piotrkovo ritualas, kuriame taip pat buvo skyrius apie vyskupų sutikimą ir kuris kai kurių tyrinėtojų nuomone skyrėsi nuo Pontifikalo. Todėl straipsnyje bandoma išsiaiškinti, ar Vilniaus vyskupų, priklausiusių Gniezno arkivyskupijai, ingreso tvarka skyrėsi nuo Šventojo Sosto patvirtintos tvarkos ir, jeigu skyrėsi, tai kodėl tie skirtumai atsirado. Tam lyginama Vyskupų Ceremonialo, Pontifikalo, Piotrkovo ritualo reikalavimai bei Vilniaus vyskupų ingresų aprašymai. Daroma išvada, kad nežiūrint to, jog buvo dedamos pastangos suvienodinti apeigas visoje Katalikų Bažnyčioje, atskirose provincijose ir netgi vyskupijose nedideli skirtumai išliko. Jie buvo sąlygoti keleto veiksnių: Abiejų Tautų Respubliko bajoriškosios demokratijos (priesaika kapitulos statutui), vietos tradicijų organizuojant religines procesijas ir pasauliečių ingresus bei arkivyskupijos liturginės tradicijos. Tačiau pagrindinė ingreso ceremonialo tvarka, ceremonijų eiliškumas, numatytas Šventojo Sosto, buvo išlaikyti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ingresas; Ceremonija; Vyskupai; Vilnius; Ceremony; Ingress; Vilnius; Bishop.

ENA bishop’s ingress is a solemn entrance to a diocese after the Pope’s confirmed appointment. During his ingress a bishop took over the duties and powers of the pastor of a diocese and officially took his place on the throne of the diocese. The Holy See has regulated the procedure for a bishop’s ingress since the end of the 16th century, which sought to make the ceremonies uniform in all Catholic Church. The ingress procedure was established in the Pontificale Romanum published in 1596 and the Caeremoniale Episcoporum published in 1600. In 1631 the so-called Piotrkov ritual, which also contained a chapter about reception of bishops and which, in the opinion of some investigators differed from the Pontificale Romanum was adopted in the Gniezn diocese. The article seeks to find out if the procedure of ingress of Vilnius bishops belonging to Gniezn diocese differed from that approved by the Holy See and if it did, why these differences appeared. For that purpose requirements of the Pontificale Romanum, Caeremoniale Episcoporum and the Piotrkov ritual and descriptions of ingresses of Vilnius bishops are compared. The conclusion is drawn that despite the fact that attempts were made to make the rituals uniform in all Catholic Church, in separate provinces and even dioceses insignificant differences remained. They were determined by several factors: nobiliary democracy of the Republic of the Two Nations, local traditions in organising religious processions and ingresses of the laymen and liturgical traditions of the diocese. However, the main procedure of the ingress ceremony, the sequence of ceremonies established by the Holy See were preserved.

ISSN:
1232-3233
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6003
Updated:
2020-07-28 20:26:22
Metrics:
Views: 47
Export: