Kai kurie lietuvių kalbos fonetikos ir akcentologijos mokymo aspektai pagrindinėje mokykloje = Some Aspects of Teaching Phonetics and Stress Science of the Lithuanian Language at the Junior Secondary School

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie lietuvių kalbos fonetikos ir akcentologijos mokymo aspektai pagrindinėje mokykloje =: Some Aspects of Teaching Phonetics and Stress Science of the Lithuanian Language at the Junior Secondary School
Alternative Title:
Some Aspects of Teaching Phonetics and Stress Science of the Lithuanian Language at the Junior Secondary School
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2006, 1, p. 93-97
Keywords:
LT
Fonetika. Fonologija / Phonology; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology.
Summary / Abstract:

LTGimtosios kalbos ugdymo turinys apima kalbinį ir literatūrinį lavinimą. Bendrosiose programose ir išsilavinimo standartuose pagrindinei mokyklai pabrėžiamas mokinio komunikacinės kompetencijos ugdymas. Komunikacija suprantama ne tik kaip gebėjimas reikšti, suvokti, interpretuoti mintis, bet ir kaip gebėjimas taisyklingai kalbėti ir rašyti. Kalbinius įgūdžius mokiniai formuojasi vartodami kalbą ir pažindami kalbos sistemą. Kalbos pažinimas pagrindinėje mokykloje turėtų būti suprantamas kaip kalbos sistemos elementų funkcijų, ryšių suvokimas ir nagrinėjimas. Suvokdami norminę kalbos reiškinių vartoseną mokiniai formuojasi taisyklingos kalbos įgūdžius. Fonetika ir akcentologija yra labai susiję kalbos mokslo skyriai, todėl jų mokymas remiasi tarpusavio sąveika. Vidiniai dalyko ryšiai mokant fonetikos ir kirčiavimo yra vieni svarbiausių. Atkreiptinas dėmesys, kad ir fonetika, ir akcentologija, viena vertus, svarbios sakytinės kalbos ugdymui, kita vertus, ir fonetika, ir akcentologija labai svarbios taisyklingos rašybos įgūdžiams formuoti. Straipsnyje analizuojama, kaip fonetikos ir akcentologijos mokoma pagrindinėje mokykloje, aptariamos mokymo problemos, principai, metodai, pratimai. Tyrimo objektas – mokomosios programos, išsilavinimo standartai, dalykinė ir metodinė literatūra. Tyrimo metodas – analitinis aprašomasis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Fonetika; Akcentologija; Vidiniai ryšiai; Mokymo procesai ir metodai; Phonetics; Stress science; Internal links; Teaching principles and methods.

ENThe native language education curriculum covers linguistic and literature training. The general programmes and educational standards for the junior secondary school emphasise development of pupils’ communicative abilities. Communication is understood not only as skills of expression, perception and interpretation of thoughts, but also as correct speaking and writing. Pupils develop their linguistic skills using the language and understanding its system. The knowledge of language in the junior secondary school should be understood as perception of functions and elements of the language system and their analysis. Correct language skills of pupils are developed through the understanding of normative application of linguistic phenomena. Phonetics and Stress Science are very closely interrelated sections of the language science. The internal links of the subject in teaching phonetics and accentuation are amongst the most important. It should be noted that while on the one hand phonetics and accentuation are relevant for verbal language training on the other they are both very important in developing correct writing skills. The article analyses teaching of phonetics and accentuation at the junior secondary school, discusses educational problems, principles, methods and exercises. The object of study comprises teaching programmes, educational standards, special and methodological literature. The method of study is analytical descriptive.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5954
Updated:
2018-12-20 23:10:09
Metrics:
Views: 25    Downloads: 1
Export: