Dinamizmo troškulys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dinamizmo troškulys
Alternative Title:
A Thirst for Dynamism
In the Journal:
Baltos lankos. 2006, Nr. 23, p. 198-218
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Švedija (Sweden); Lietuva (Lithuania); Judėjimai / Movements; Nacionalinis saugumas / National security; Parlamentas. Seimas / Parliament.
Summary / Abstract:

LT1934 m. Kaune liaudininko V. Kvieskio iniciatyva keliolika į inteligentų susibūrė į politinį klubą, kuriame ketino svarstyti įvairias aktualijas, ieškant sprendimų. Oficiozas Lietuvos aidas informavo apie klubo posėdį, kuriame prof. K. Pakštas skaitė paskaitą apie Baltoskandiją ir kultūrinį bendradarbiavimą su Švedija. Tačiau diskutuojant apie Pabaltijo valstybių sąjungos, įtraukiant Lenkiją, kūrimą, kilo skandalas, dėl kurio klubas keliems mėnesiams pristabdė veiklą. 1934 m. klube svarstyta – koks turėtų būti Seimas? Diskusijoje rodė - demokratai nebenorėjo grįžti prie laisvosios demokratijos, nesiekė grąžinti 1922 m. Konstitucijos. Klubo dauguma pasisakė, už šaukiamą Seimą. K. Pakštas pasiūlė kandidatams į Seimą įvesti mokslo ir kvalifikacijos cenzą. To laiko valdžiai buvo svarbu sugalvoti rėžimui lojalių kandidatų iškėlimo ir išrinkimo sistemą. Bet K. Pakštas įsivaizdavo, jog kandidatus kels partijos. Rėžimui tai netiko, 1936 m. uždraustos partijos. Lietuvos aidas paviešino šią K. Pakšto idėją, bet apskritai padarė paslaugą, nepopuliarindamas jo minčių apie demokratiją, diktatūrą ir jų dinamizmą. Nors, atsargiau tvirtinant, jis ir laikytas demokratijos, pažangos, dinamikos simboliu. Jis sakėsi pripažįstąs tik tautinę demokratiją, kam vėliau pritarė A. Maceina. Kaip K. Pakštas kalbėjo apie diktatūra, nors ir burnodamas prieš A. Smetoną, joks demokratas nekalbėjo. Lietuvos intelektualai buvo paveikti propagandos apie V. Europos diktatorių deklaruojamus nuopelnus. Tuo tarpu pirmieji apie dinamizmo stoką Lietuvoje prabilo daugelio vos beraščiais nelaikyti voldemarininkai.Reikšminiai žodžiai: Demokratija; Seimas; Valstybės saugumo politika; Saugumo politika; Politinis klubas; Jaunųjų katalikų sąjūdis.

ENIn 1934, several intellectuals formed a political club to discuss various political issues and suggest solutions to them. A semi-official newspaper Lietuvos aidas (Echo of Lithuania) informed about the meeting of the club during which prof. Kazys Pakštas lectured about Baltoscandia and the cultural cooperation with Sweden. However, the discussion about the establishment of a Union of the countries of the Baltic Sea provoked a scandal and, therefore, the activities of the club were temporary suspended. In 1934, the club discussed the Seimas, i.e. what the Seimas should be like. The discussion showed that the democrats did not want to return back to the times of free democracy and did not want to re-establish the Constitution of 1922. The majority of members of the club were in favour of the convocation Seimas. Kazys Pakštas suggested introducing science and qualification criterion for candidates to the Seimas. The Government of those times was very much concerned with the system of proposal and selection of candidates loyal to the regime. However, Kazys Pakštas supposed that candidates would be suggested by political parties. The Regime did not approve of that and in 1936 political parties were eliminated. Lietuvos aidas (Echo of Lithuania) publicised the idea proposed by Kazys Pakštas, however, it did not popularise his ideas about democracy, dictatorship and their dynamism, thus doing a favour to the Regime. However, Kazys Pakštas was considered a symbol of democracy, progress and dynamism. He recognised only national democracy, what was later supported by Antanas Maceina. Although criticising Antanas Smetona, Kazys Pakštas was the only one to speak about dictatorship in such a way. Lithuanian intellectuals were influenced by the propaganda about the declared merits of dictators of Western Europe. However, the first to speak about the shortage of dynamism in Lithuania were the followers of Voldermar who were considered practically illiteral. [prepa

ISSN:
1392-0189
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5916
Updated:
2013-04-28 16:19:52
Metrics:
Views: 39
Export: