Das "Promptuarium" von Konstantinas Sirvydas zwischen Vorlagenabhängigkeit und Innovation

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Das "Promptuarium" von Konstantinas Sirvydas zwischen Vorlagenabhängigkeit und Innovation
Alternative Title:
  • Konstantinas Sirvydas’ "Promptuarium": between innovation and dependence on the source
  • Konstantino Sirvydo "Promptuarium" – šaltinio itaka ir inovacijos
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Senieji raštai; Konstantinas Sirvydas; Vokiečių-lietuvių kalbų žodynai; Leksikografiniai šaltiniai; Prūsų Lietuvos leksikografijos šaltiniai; Rytprūsių žodynai; Sirvydo žodynas; Old writings; German-Lithuanian dictionaries; Dictionary of Konstantinas Sirvydas; Eastern Prussia's dictionaries; Lexicographic sources of Prussian Lithuania; Lexikographic sources.
Keywords:
LT
Leksikografija / Lexicography; Lenkų kalba / Polish language; Rytprūsių žodynai; Senieji raštai; Sirvydo žodynas; Vokiečių-lietuvių kalbų žodynai.
EN
Dictionary of Konstantinas Sirvydas; Eastern Prussia's dictionaries; German-Lithuanian dictionaries; Lexicographic sources of Prussian Lithuania; Lexikographic sources; Old writings.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje pateikiama Konstantino Sirvydo „Promptuarium“ (SPr) metaleksikografinė analizė remiantis jo šaltiniu – Nicolajaus Volck – maro (VD) žodyno antrąja lenkų-lotynų kalbų dalimi. Tačiau išaiškinus Kazio Pakalkos nustatyto šaltinio neatitikimus su SPr, lyginimui pasirinktas ne iki šiol įprastas 1613, o 1605 metų VD leidimas. Sudarant pirmąjį žodyną K. Sirvydo lietuviškų atitikmenų parinkimui turėjo įtakos pasirinktas šaltinis. Šis šaltinis didžia dalimi lėmė žodyno sandarą, lemų inventorių, lotyniškus atitikmenis ir lietuviškų atitikmenų pateikimą atsižvelgiant į lemos pobūdį. Be nustatytos SPr priklausomybės nuo VD, atsispindinčios beveik visiškai perimtoje makrostruktūroje ir didele dalimi mikrostruktūroje, K. Sirvydo naujovės pasireiškė pertvarkant žodyną į abėcėlinį ir pridedant lietuviškus atitikmenis, taip pat pateikiant etimologines pažymas, susijusias tiek su lenkų kalbos lema, tiek su lietuvišku atitikmeniu. Be to, lyginant su VD, galima įrodyti buvus papildymų, kurių šaltinis iki šiol dar nėra nustatytas. Dėl žodyno pertvarkymo į abėcėlinį, sąmoningo nenoro perimti duomenis arba dėl netyčinio žodyno straipsnių sutrumpinimo atsiranda leksinės medžiagos pateikimo nevienodumų. Nepaisant visų pasitaikančių netikslumų K. Sirvydas sudarė leksikografijos veikalą, kuris dėl savo pateikimo metodo reikšmingas ir K. Sirvydo „Dictionarium trium linguarum“. [Iš leidinio]

ENThe paper offers a meta-lexicographic analysis of Konstantinas Sirvydas’ "Promptuarium" (SPr) based on its source, the 2nd part of the Polish-Latin Dictionary by Nicolaus Volckmar (VD). However, relying on Kazys Pakalka’s study, which identified some inconsistencies between SPr and VD’s edition of 1613, which is frequently employed by the researchers, the focus of the present paper is on the comparison between SPr and VDs edition of 1605. When compiling the first dictionary and especially when choosing Lithuanian equivalents, K. Sirvydas relied to a large extent on the selected source. It also determined the structure, the inventory of the lemmas, Latin equivalents and the presentation of Lithuanian equivalents considering the type of the lemma. In addition to the already identified impact of VD on SPr, which is reflected in the fully adopted macro-structure and very similar micro-structure, K. Sirvydas’ innovations were mostly concerned with rearranging the dictionary into alphabetical and adding etymological markings. They were mostly relevant to the Polish lemmas as well as the Lithuanian equivalents. Moreover, in comparison to VD, some extra elements might be identified and their presence proved; their origin, however, is so far unknown. Due to the alphabetical order in the SPr, the author’s conscious resistance to transferring the data or unconscious shortening of some entries, there are some inconsistencies in the lexical material. Despite them, K. Sirvydas compiled a lexicographically valuable source; its methodology makes it particularly important to his "Dictionarium trium linguarum". [From the publication]

Related Publications:
Aliletoescur : linguistica baltica delle origini : teorie e contesti linguistici nel Cinquecento / Pietro U. Dini. Livorno : Books & Company, 2010. 844 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58570
Updated:
2022-01-17 15:03:14
Metrics:
Views: 11
Export: