Evaluating efficiency and effectiveness in transport organization

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Evaluating efficiency and effectiveness in transport organization
In the Journal:
Transport. 2005, Vol. 20, no. 6, p. 240-247
Keywords:
LT
Transportas / Transport.
Summary / Abstract:

LTEkonominis įvertinimas paprastai apima pastangas sisteminiu būdu nustatyti, ir, kai tai įmanoma, išmatuoti ir palyginti alternatyvių politikų kaštus ir rezultatus. Vienas iš ekonominio įvertinimo principų yra tas, kad turi būti palyginamos bent dvi parinktys, pavyzdžiui, naujas pilotinis projektas su jau vykdoma programa. Organizacijos efektyvumas yra mastas, kiek organizacija, kompetetingai vadovaujama, vengdama nereikalingų pastangų, daugiau ar mažiau sudėtingoje aplinkoje sugeba kontroliuoti vidines organizacijos ir aplinkos sąlygas tam, kad atlikdama jai būdingą transformaciją patenkintų išorinius vartotojus. Vertinant darbo našumą ir efektyvumą žymią naudą gali atnešti veiklos vertinimas; jis taip pat gali padėti transporto kompanijoms efektyviai išnaudoti išteklius. Jei nėra pelno ar tiesioginės konkurencijos, veiklos vertinimas yra vienas iš principinių būdų kaip transporto organizacijos nustato, ar jos tiekia kokybišką produktą ar paslaugą. Tačiau tai yra vadybos įrankis ir jis turi eilę ribojimų, tame tarpe abejones dėl kai kurių indikatorių atitikimo ir pagrįstumo. Galima taikyti visą eilę įvertinimo technikų, tame tarpe: kaštų analizę, ekonominio poveikio analizę, modeliavimą, nuomonės ir klientų pasitenkinimo tyrimus. Transporto efektyvumas remiasi į transporto agentūros organizacinių sistemų efektyvumą siekiant vidinių ir išorinių tikslų. Daroma prielaida, kad efektyvios organizacinės sistemos kuria organizacijoje atitinkamus standartus ir elgesį, ir, galiausiai, gerus šalies lygio rezultatus. Prasti rezultatai yra lengvai nustatomi silpnose organizacinėse sistemose.Reikšminiai žodžiai: Transporto efektyvumas; Transporto nauda; Efektyvumo kriterijai; Transport effectiveness; Transport efficiency; Efficiency critetion.

ENEconomic evaluation usually covers attempts to, by employing a systematic way, identify and, to the extent it is possible, measure and compare costs and results of alternative policies. One of the principles of economic evaluation is that at least two samples must be compared, for instance, a new pilot project and the already executed programme. Efficiency of an organization is the measure of how a competently managed organization, avoiding unnecessary attempts, in a more or less complicated environment, manages to control its internal and external conditions in order for it to be able to satisfy the external consumers while being under transformation. Evaluation of working efficiency can bring significant benefit; it can also help transportation companies to use their resources efficiently. In case of absence of profits or direct competition, evaluation of activities is one of the main ways for transportation organizations to identify whether they provide quality products or services. However it is a management tool and it has a range of restrictions, including doubts regarding the compliance of certain indicators. One can apply a range of evaluation techniques, including: costs analysis, analysis and modeling of economic impact and analysis of the customers’ opinion and satisfaction. Efficiency of transport depends on the efficiency of the organizational systems of the transportation agency when reaching the internal and external goals. The presumption is made that efficient organization systems develop corresponding standards and behaviour within the organization and thus good results on the country level. Poor results are easily identified in weak organization systems.

ISSN:
1648-4142; 1648-3480
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5845
Updated:
2021-03-04 09:26:45
Metrics:
Views: 15
Export: