Tėvų įtaka vaikų ugdymo dvasingumui Sibiro tremtyje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tėvų įtaka vaikų ugdymo dvasingumui Sibiro tremtyje
Alternative Title:
Parents' role in the spirituality of children's education in Siberia exile
In the Book:
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas tėvų (ypač motinos) vaidmuo puoselėjant dvasines vertybes Sibiro tremtyje. Problema nagrinėjama remiantis tremtinių poezija, atsiminimais ir tėvų laiškais bei autorės sava tremties patirtimi. Tremtinių poezijos ir memuarinės literatūros analizė parodė, kad pirmąja dvasine parama jų autoriai laiko abu savo tėvus, tačiau pabrėžia neįkainojamą motinų įtaką vaikų ugdymo dvasingumui. Tai buvo beprecedentės pastangos, paskatintos didelių praradimų. Išryškėja ypatingas motinų vaidmuo diegiant jiems dvasines vertybes; nemaža dalis ištremtų motinų buvo mokytojos. Motinos meilė buvo nepaprastai svarbi ir jauniems politiniams kaliniams: motinos paveikslas jiems brangus, kaip ir Tėvynė. Dvasinis ryšys su tėvais buvo silpnesnis dėl kelių priežasčių: pirma, nemaža dalis tremtinukų tapo našlaičiais ir paskutinį kartą matė tėvus juos areštuojant. Tiesioginio bendravimo su tėvais nebuvo, egzistavo tik epistolinis ryšys. Taip pat auklėjamosios mintys tėvų laiškuose daugiau teorinės, išprotautos įvertinant tą aplinką, kuri gulaguose uždarytiems tėvams buvo prieinama. Be to, dvasinės savybės paauglystės metais yra dar galutinai nesusiformavusios, netvirtos ir dėl išorinių įtakų kintamos. Jas būtina koreguoti nuolat, ko vyrai-tėvai daryti neturėjo galimybės. Jie galėjo vadovauti tik tėviškumo instinktu ir koreguoti vaikų galias, aprašytas žmonų laiškuose. Pažymima, jog saugojami visą gyvenimą tėvų laiškai yra kaip relikvijos, primenančios brangius žmones. Neatskirti nuo šeimų tėvai (vyrai) dėl sunkių darbo sąlygų galėjo skirti vaikams mažiau dėmesio nei motinos.Reikšminiai žodžiai: Aukščiausios dvasinės vertybės; Dvasinės vertybės; Epistolinis bendravimas; Motina; Motinos pareigos; Motinos įtaka; Tremtis; Tėvo paveikslas; Ugdymas; Virtualus tėvo paveikslas; Education; Epistolary communicati; Epistolary communication; Highest spiritual values; Mother's influence; Mothers responsibilities; On; Portrait of the father; Siberia Exile; Spiritual values; The mother; Virtual portrait of the father.

ENThe article discusses the role of parents (especially of a mother) in fostering spiritual values ​​in Siberian exile. The issue is analysed based on exile poetry, letters from parents and author's exile experience. Research of exile poetry and memoir literary has shown that both authors think of both parents as the first moral support but highlight that the impact of mothers plays an invaluable role in developing spirituality. It was an unprecedented effort encouraged by a big loss. The special role of mothers in introducing their spiritual values becomes more evident; a lot of exiled mothers were teachers. A mother's love was also extremely important for young political prisoners: memories about their mothers were just as important for them as their Homeland. Spiritual relationship with their fathers was weaker due to several reasons: first, many deportees became orphans and never saw their fathers again after the arrest. There was no direct communication with the fathers, only an epistolary relationship existed. Also, the educational thoughts in the letters of fathers were more theoretical, drawn up in the context of an environment that was accessible to the parents of the gulag. Moreover, the spiritual features of teenage years still have not fully formed, they were weak and changed due to external impacts. They must be adjusted constantly, and fathers were not able to do that. They were only able to lead by the instinct of fatherhood and adjust the powers of the children described in the wives' letters. It is noted that letters from fathers that were saved for the whole life became relics that reminded of important people. Fathers that were not separated from their families had less time for kids than the mothers due to hard working conditions.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58230
Updated:
2020-01-15 15:12:04
Metrics:
Views: 25
Export: