Visuotinės istorijos dėstytojai Lietuvoje (1922-1939)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Visuotinės istorijos dėstytojai Lietuvoje (1922-1939)
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Pedagogai / Pedagogues; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami visuotinės istorijos dėstytojai Lietuvoje (1922-1939) – senovės istorijos, vidurinių amžių, naujųjų amžių dėstytojai. Senovės istorijos kursus universitete analizuojamu laikotarpiu dėstė B. Geiga, A. Voldemaras, M. Arcimavičienė, L. Karsavinas ir P. Dovydaitis. Iš jų nuolatiniais galima laikyti (dėstė iki pat 1939 m.) M. Arcimavičienę (HMF) ir P. Dovydaitį (TFF). Senovės istorijos specialistų trūkumas universitetų fakultetus vertė kviestis kitų specialybių atstovus (filosofą P. Dovydaitį) ir kitų istorinių laikotarpių specialistus (L. Karsaviną). Vidurinių amžių istorijos kursus HMF dėstė J. Yčas, L. Karsavinas ir J. Jakštas, TFF – P. Penkauskas. J. Yčas savo paskaitose daugiausia dėstydavo politinę istoriją. P. Penkauskas vidurinių amžių istorijos kurse skirdavo nemažai dėmesio ir bažnyčios, kultūros bei socialinei istorijai. Lyginant su senovės istorijos kursais (TFF ir HMF), pastarajame fakultete vidurinių amžių istorijos dėstymo padėtis buvo geresnė. Tai liudija ir faktas, kad čia dirbo žymus šios srities specialistas L. Karsavinas, kuris išugdė vienintelės universitete Kaune visuotinės istorijos tema apgintos disertacijos autorių J. Jakštą. Naujųjų amžių istoriją HMF dėstė aukšto lygio kviestiniai profesoriai – P. Gronskis ir L. Karsavinas. TFF dirbo ilgametis naujųjų amžių istorijos dėstytojas J. Totoraitis. 1937 m. J. Totoraičiui išėjus pensijon, TFF kurį laiką neturėjo kuo jo pakeisti (fragmentiškai dėstė Z. Ivinskis). Tačiau jaunųjų specialistų pamaina jau buvo parengta. Nuo 1939 m. naujųjų amžių istorijos kursą perėmė S. Sužiedėlis.Reikšminiai žodžiai: Dėstytojai Lietuvoje; Istorija; Universitetas; Universiteto dėstytojai; Visuotinė istorija; Global history; History; Teachers in Lithuania; University; University lecturers.

ENThe article discussed Lithuanian professors of universal history (1922-1939) - professors of ancient history, the middle ages, the new ages. Ancient history courses at the examined time were taught at the university by B. Geiga, A. Voldemaras, M. Arcimavičienė, L. Karsavinas and P. Dovydaitis. M. Arcimavičienė and P. Dovydaitis can be considered as the regular ones (taught until 1939). The lack of specialists in ancient history forced faculties of universities to call for representatives of other specialties (philosopher P. Dovydaitis) and specialists of other historical periods (L. Karsavinas). J. Yčas, L. Karsavinas, J. Jakštas and P. Penkauskas taught the history of middle ages. J. Yčas focused on political history in his lectures. P. Penkauskas paid a lot of attention to the history of church, culture and social history during history of the middle ages. In comparison to ancient history courses, the situation of courses of the middle ages was better. This is shown by the fact that there worked a well-known specialist in this field, L. Karsavinas, who taught J. Jakštas, the author of the only approved dissertation about universal history in Kaunas university. The history of the new ages was taught by high-profile guest professors P. Gronskis and L. Karsavinas. J. Totoraitis taught the history of the new ages in TFF. He retired in 1937, and the faculty did not have a replacement for him for a while (Z. Ivinskis taught from time to time). However, the replacement of new specialists was already prepared. S. Sužiedėlis took over the course of the history of the new ages from 1939.

ISBN:
995560123X
Related Publications:
Rytų šalių istorija mokykliniuose istorijos vadovėliuose 1918-2004 m / Petras Tomkus. Visuotinė istorija vidurinėje mokykloje: dabartis ir perspektyvos / sudarytojai: Vida Pukienė, Rūta Ramoškaitė. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. P. 108-152.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58166
Updated:
2017-01-29 16:35:20
Metrics:
Views: 37
Export: