Benchmarking needs in Lithuanian transport analysis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Benchmarking needs in Lithuanian transport analysis
In the Journal:
Transport and Telecommunication. 2006, vol. 6, no. 1, p. 162-168
Keywords:
LT
Transporto organizavimas / Organisation of transport.
Summary / Abstract:

LTLyginimas su etalonu yra įdomus įrankis, suteikiantis atsakymus į kai kuriuos klausimus. Sugretinimas su etalonu leidžia transporto organizacijai nustatyti tobulintinas sritis, žymiai pagerinti savo veiklą, padidinti suinteresuotų šalių domėjimąsi ir dalyvavimą procesuose. Tai taip pat leidžia strategams ir vykdytojams plačiau pažvelgti į problemas, apimančias ekonominius, socialinius ir aplinkos apsaugos aspektus. Be tiesioginės sulyginimo naudos, jis taip pat padeda sukurti vertingus tinklus ir partnerystes. Norint išnaudoti visą lyginimo su etalonu kaip praktinio vadybos įrankio, potencialą, reikia atitikti kai kurias sąlygas. Pradedant taikymą, reikia nustatyti aiškius tikslus, aiškiai apibrėžti atsakomybės ribas, traktavimą, naudojamą kalbą, siekius bei sąvokas. Taikant sulyginimą su etalonu labai svarbu pritraukti reikiamos kvalifikacijos specialistus. Stiprus projekto vadovas yra kita būtina sėkmės sąlyga. Labai svarbu gerai suprasti ir išanalizuoti spragas organizacijų veikloje, po to sukuriant veiklos planus, kaip tas spragas panaikinti. Bendru atveju lyginimas su etalonu nepateikia rezultatų labai greitai - pirmiausia reikia, kad atsirastų šio požiūrio supratimas ir pasitikėjimas, o po to galima tikėtis vis daugiau naudos. Sulyginimas nėra tiesiog veiklos vertinimas. Jei panaudojamas efektyviausiai, jis tampa pagrindine verslo strategija. Norint, kad lyginimas su etalonu būtų efektyvus, organizacijoje reikia koordinuoti procesus. Lyginimas su etalonu - tai jūsų veiklos vertinimas tam tikroje srityje, palyginant ją su tokia pačia sritimi kitoje transporto organizacijoje.Reikšminiai žodžiai: Etaloninis testavimas; Transportas; Etaloninio testavimo apibrėžimas; Benchmarking; Transport; Definition of benchmarking.

ENComparison with the benchmark is an interesting tool that gives answers to some questions. A comparison with benchmark allows the transport organization to identify areas for improvement, significantly improve their performance, to improve the involvement and participation of interested parties in the process. It also allows policy makers and practitioners to take a broader look at issues involving economic, social and environmental aspects. In addition to the direct benefits of comparison, it also helps to build valuable networks and partnerships. In order to use the whole potential of comparison with the benchmark as a practical management tool, it is necessary to meet certain conditions. Starting the application, clear goals must be set; limits of responsibility, treatment, the language being used, goals and concepts must be clearly defined. For the purposes of comparison with the benchmark, it is very important to attract appropriately qualified professionals. Strong project manager is another necessary condition for success. It is important to understand and analyze the gaps in activities of organization, and then develop activity plans to eliminate the gaps. Generally, a comparison with the benchmark does not provide results very quickly – firstly, it is necessary for the understanding and trust to upstart, and only then more and more benefits can be expected. Comparison is not just the assessment of activity.If used effectively, it becomes a key business strategy. In order the comparison with the benchmark to be effective, the processes in organizations have to be coordinated. Comparison with benchmark – is the assessment of your activity in a certain area by comparing it with the same area in another transport organization.

ISSN:
1407-6160; 1407-6179
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5811
Updated:
2018-12-16 23:05:57
Metrics:
Views: 15
Export: