Teisėjo elgesio, priimto sprendimo teisingumo vertinimų ir asmenybės bruožų sąsajos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisėjo elgesio, priimto sprendimo teisingumo vertinimų ir asmenybės bruožų sąsajos
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2014, Nr. 6 (1), p. 177-196
Keywords:
LT
Asmenybė / Personality; Procedūrinio teisingumo reikalavimai; Suvoktas teisėjo elgesio ir priimto sprendimo teisingumas; Teisėjo elgesys.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos teisėjo elgesio atitikties procedūrinio teisingumo reikalavimams, jo elgesio ir priimto sprendimo suvokto teisingumo, taip pat asmenybės bruožų sąsajos. Siekiant nustatyti minėtas sąsajas, taip pat teisėjo elgesio atitikimo procedūrinio teisingumo reikalavimams įtaką jo elgesio ir priimto sprendimo teisingumo vertinimams, buvo atliktas kvazieksperimentas. Tyrime dalyvavo 392 asmenys, kurie buvo suskirstyti į tris grupes. Kiekviena tiriamųjų grupė stebėjo vieną iš trijų specialiai parengtų 20 min. trukmės teismo posėdžių inscenizacijų, kurios skyrėsi tik teisėjo elgesio atitikimu procedūrinio teisingumo reikalavimams. Po to buvo vertinamas tiriamųjų suvoktas teisėjo elgesio ir jo priimto sprendimo teisingumas, taip pat jų asmenybės bruožai (taikėme Neo Pi-R klausimyną). Gauti rezultatai parodė, kad teisėjo elgesio atitikimas procedūrinio teisingumo reikalavimams daro skirtingą įtaką jo elgesio ir priimto sprendimo teisingumo vertinimams, o asmenybės bruožų, suvokto teisėjo elgesio bei jo sprendimo teisingumo vertinimų sąsajos pasireiškia tik kai kuriais atvejais. [Iš leidinio]

ENIn the article, the interfaces between the compliance of behaviour of the judge to the requirements of procedural equity, its behaviour and perceived equity of the decision and, also, the features of personality are analysed. In order to determine the mentioned interfaces and the influence of the compliance of behaviour for the procedural equity requirements to his behaviour and the decision about the evaluations of equity, the quasi-experiment has been carried out. 392 people, who were classified to three groups, participated in the research. Every group of respondents observed one of three specially prepared 20 minutes long staging of court hearings, which differed only in the compliance of behaviour of the judge to the requirements of procedural equity. Then, the equity of the judge's behaviour, which was perceived by respondents, and his decision, also, their features of personality (we used Personality Inventory (NEO PI-R) Survey) were evaluated. The results showed that the compliance of behaviour of the judge to the requirements of procedural equity differently influences the evaluations of his behaviour and the equity of the decision. Only in some cases, the interfaces between personal features, perceived behaviour of the judge and the evaluations of the equity of his decisions manifest.

DOI:
10.13165/SMS-14-6-1-10
ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57118
Updated:
2018-12-17 13:51:25
Metrics:
Views: 26    Downloads: 5
Export: