Lygumai. Stačiūnai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lygumai. Stačiūnai
Editors:
Jurgaitis, Robertas, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Versmė, 2001.
Pages:
894 p
Series:
Lietuvos valsčiai; kn. 6
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Lygumų kraštovės kilmė ir raida / Rimvydas Kunskas — Hidrometeorologiniai stebėjimai Miciūnų poste / Valentina Alekseriūnaitė, Janina Greiškanienė — Archeologijos paminklai / Virginija Ramanauskaitė-Ostašenkovienė — Šukionių kapinynas / Ilona Vaškevičiūtė — Istoriniai akmenys / Libertas Klimka — Iš seniausios Lygumų krašto praeities / Robertas Jurgaitis — Lygumų dvaras ir miestelis XV–XIX a. / Algirdas Baliulis — Lygumų Švč. Trejybės bažnyčia / Povilas Spurgevičius — Stačiūnų Šv. Lauryno bažnyčia / Povilas Spurgevičius — Stačiūnų varpai / Libertas Klimka — Iš XVIII–XX a. Lygumų parapijos brolijų ir katalikiškų draugijų istorijos / Vytautas Didžpetris — Lygumų miestelis ir jo apylinkės XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pradžioje: nuo 1863 m. sukilimo iki Pirmojo pasaulinio karo / Robertas Jurgaitis — Apie nusikaltimus Lygumų valsčiuje iki 1940 m. / Robertas Jurgaitis — Lygumų valsčius 1918–1940 m. / Juozas Misevičius, Robertas Jurgaitis — Lygumų šauliai / Jonas Kelevišius — 1920 m. Lygumų bažnyčios inventorius — Stačiūnų valsčius 1918–1940 m. / Rasa Leviškaitė-Sperskienė — Stačiūnai tarpukariu (1920–1940) / Angelė Zaveckienė — Iš Lygumų ir Stačiūnų paštų istorijos iki 1940 m. / Kazys Misius — Lygumai Nepriklausomybės ir karo metais / Jonas Juozapaitis — Lygumų ir Stačiūnų valsčiai nacių okupacijos metais / Stanislovas Buchaveckas — Lygumų ir Stačiūnų valsčių pradžios mokyklos 1940–1944 m. / Stanislovas Buchaveckas — Partizaninis judėjimas 1944–1953 m. / Aurelija Malinauskaitė — Lygumų ir Stačiūnų apylinkių tremtiniai 1941–1952 m. — Kai tikėti buvo uždrausta / Prosperas Bubnys — Pirmoji meilė su raudona suknele / Antanas Čalnaris — Iš kultūrinio gyvenimo Lygumuose / Emilija Libikienė — Apie ilgametę Lygumų mokyklos direktorę Rozaliją Matulevič / Robertas Jurgaitis —Mekių šeimą prisiminus / Petras Mekys — Išnykusių kaimų vaikai / Antanas Čalnaris — Šukionių kaimas / Liucija Janina Brazdžionienė — Poškiečių kaimas / Liucija Janina Brazdžionienė — Užmaršties dulkių užpustyti kaimai / Leonas Braziulis — Sereikių kaimas / Robertas Jurgaitis — Joniškaičiai – nužudytas kaimas / Jonas Švoba — Lygumų seniūnijos istorijos ir kultūros paminklai / Valentina Alekseriūnaitė — Sąjūdžio metai Lygumuose / Jonas Kelevišius — Lygumų herbas / Juozas Galkus — Kultūra žmonių gyvenime / Alfredas Šimkus — Apie Lygumų muziejuką / Robertas Jurgaitis — Lygumų mokykla / Jadvyga Korsakienė — Stačiūnų mokykla / Renata Budrienė — Lygumų savivaldybės veikla 1990–1997 m. / Leonas Norkuckis — Lygumų seniūnija šiandien / Gediminas Poliakas — Lygumų žemės ūkio bendrovė / Pranė Kvedarienė — Lygumų krašto ūkininkai / Pranė Kvedarienė, Algis Padora — Apie ūkininkus Freibergius / Liucija Janina Brazdžionienė — M. Z. Lygumų girininkija / Jonas Kelevišius — Joniškaičių kaimo ūkininko sodyba / Skaistė Mockutė — Lygumų vėjo malūnas / Eligijus Juvencijus Morkūnas — Interjero audiniai / Erika Nenartavičiūtė — Mėnulis virš Lygumų / Libertas Klimka — Apie duonos ir duonelės kepimą / Vladas Trinka — Kūlimas „dampiu“ / Vladas Trinka — Piemenavimas Ramonaičiuose / Vladas Trinka — Kalendorinės šventės / Kazimieras Kalibatas — „Traicė“ Lygumuose / Antanas Čalnaris — Puodų gamyba senovėje / Juozas Petrulis — Įnamių bei grytelninkų būklė / Juozas Petrulis — Lygumų miestelio kapinės / Daiva Leimantaitė — Iš Išdagiečių sodžiaus praeities / Marijona Čilvinaitė — Lygumų šnekta / Kazimieras Garšva — XVIII a. Lygumų parapijos pavardės, jų daryba ir kilmė / Jurgita Petrauskaitė — Gyvenamųjų vietų vardai / Marija Razmukaitė — Vandenvardžiai / Laimutis Bilkis — Tarmės tekstai —I tautosakos rinkimo istorijos Lygumų ir Stačiūnų apylinkėse / Povilas Krikščiūnas — Lygumų ir Stačiūnų apylinkių dainų melodikos ypatybės / Daiva Vyčinienė — Kaimo muzikantai / Kazimieras Kalibatas — Dainos nuo Lygumų ir Stačiūnų — Septyni rateliai iš Vilūnaičių — Trys smuiko melodijos — Pasakojamoji ir smulkioji tautosaka. Žaidimai — Kunigas ir poetas Jurgis Rupka / Robertas Jurgaitis — Lietuvos kariuomenės vadas Silvestras Žukauskas / Mečys Simonas Žeimantas — Gerardas Bagdonavičius ir Lygumai / Vytenis Rimkus — Lygumų mokytojai – kovotojai už Lietuvos laisvę / Jonas Kelevišius — Mokytojas iš Aleknaičių Juozas Dominauskas / Aldona Gaigalaitė — Vladas Trinka – etninės kultūros tyrinėtojas / Vacys Milius — Jonas Noreika-Generolas Vėtra / Stanislovas Buchaveckas — „Gyvensiu – ir žmonėms, ir šitai žemei…“ / Jonas Nekrašius — Iškilieji žmonės (biografijų sąvadas) / Genė Juodytė, Robertas Jurgaitis — Apie autorius — Santrumpos ir sutrumpinimai — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė — Buvusio Lygumų valsčiaus žemėlapis — Buvusio Stačiūnų valsčiaus žemėlapis — Lygumų seniūnijos žemėlapis — Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis — Serija „Lietuvos valsčiai“.
Summary / Abstract:

LTLygumų ir Stačiūnų apylinkės – plačiųjų Šiaurės Lietuvos lygumų kraštas. Mūšos ir Kruojos upių bei jų intakų išraižytose miškingose bei derlingose žemėse pirmieji gyventojai pasirodė dar akmens amžiuje, vėliau likimo išbandymus čia patyrė kovingieji žiemgaliai. Lygumų dvaras istoriniuose šaltiniuose minimas nuo XV a., o Stačiūnai – nuo XVII a. antrosios pusės. Ilgą laiką šio krašto tikinčiuosius vienijo Lygumų parapija, kol 1911 m. buvo įsteigta atskira parapija Stačiūnuose. Nepriklausomos Lietuvos Respublikos metais čia buvo sukurti savarankiški Lygumų ir Stačiūnų valsčiai, kuriuose veikė vietos savivaldybės. Pokariu sovietinei valdžiai aktyviai priešinosi partizanai. Atkūrus Nepriklausomybę šį kraštą jungia Pakruojo rajono Lygumų seniūnija. Ši lokalinė monografija – pirmasis bandymas apžvelgti Lygumų ir Stačiūnų apylinkių praeitį nuo seniausių laikų iki šių dienų, pristatyti materialinės ir dvasinės kultūros palikimą, tarmę. Knyga gausiai iliustruota archyvinėmis nuotraukomis, išskirtinis dėmesys skiriamas tautosakai.

ISBN:
9986923646
Parts:
Related Publications:
Pivašiūnų Žolinės atlaidai : 2001 metų etnologinio tyrimo duomenimis / Jonas Mardosa. Istorija. 2004, Nr. 59/60, p. 93-112.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56969
Updated:
2022-02-26 14:01:05
Metrics:
Views: 64    Downloads: 7
Export: