Socialinės patologijos Lietuvoje ištakos ir sąlygos: civilizacinių negalių kritinė apžvalga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės patologijos Lietuvoje ištakos ir sąlygos: civilizacinių negalių kritinė apžvalga
Keywords:
LT
Civilizacinės negalios; Kritinė analizė, socialinis neįgalumas, sąlygos, priežastys; Socialinė diagnostika; Socialinė patologija.
EN
Civilization disabilities; Critical analysis, social inability, conditions, reasons; Social diagnostics; Social pathology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas socialinės patologijos reiškinys, jo ištakos ir jį palaikančios sąlygos. Socialinė patologija apibūdinama kaip tautos ir jos valstybės socialinėje bei politinėje organizacijoje įsitvirtinusios deformuotos struktūros, elgsenos normos bei stereotipai. Šių dienų lietuviškoji socialinė realybė, visuomenės bendroji elgsena dažniausiai aptariama atskirais fragmentais. Tai – tradicinė pozicija, kai žvelgiama atsietai ne tik nuo platesnės visumos, bet ir atsietai nuo lietuvių tautos socialinei organizacijai būdingo imanentiškumo. Šioje sociologinėje apybraižoje dėmesys kreipiamas į istoriškai susiklosčiusį ir tebesiklostantį socialinį kontekstą. Socialinė patologija randasi lemiama pačių įvairiausių aplinkybių komplekso. Civilizacinių negalių apmąstymas, jų analizavimas atveria platesnes erdves ne tik mūsų sąmonėjimui. Atsiranda galimybė išsamiau suvokti socialinės patologijos ištakas. O tai reiškia – nustatyti aiškesnes socialinio politinio veiksmo kryptis. Lietuvių tautos ir jos valstybės civilizacinis nepajėgumas, susipynęs su postmodernios bei atviros visuomenės grimasomis, daro didelį poveikį – sudaro beveik neišsprendžiamų, toliau besikaupiančių problemų raizginį. Straipsnyje išdėstytos aplinkybės, tarp jų ir civilizacinės negalios kontūrai, aiškiai rodo ne tik santykinę lietuvių tautos ir jos valstybės nepriklausomybę. Tos aplinkybės byloja ir apie būtinybę turėti teoriškai pagrįstą, strategiškai apgalvotą lietuvių tautos valstybingumo plėtojimo šiandieniniame pasaulyje koncepciją.

ENIn the article, the phenomenon of social pathology, its origins and supporting conditions are analysed. Social pathology is described as deformed structures, behavioural standards and stereotypes, which are entrenched in the social and political organisation of the nation and its country. Today's Lithuanian social reality, the general behaviour of society is mostly discussed in separate fragments. It is the traditional position, when it is reviewed separately not only from wider whole but also from immanentism, which is specific to the social organisation of Lithuanian nation. In this sociologic review, the focus is on the social context, which historically took place or is taking place. Social pathology is determined by the complex of various circumstances. The reflection of civilizational disabilities, their analysis open wider spaces not only for our consciousness. An opportunity to more deeply comprehend social pathologies appears. That means – to set more definite directions of social political action. Lithuanian nation's and its country's Civilizational incapacity, which is interconnected with the grimaces of postmodern and honest society, has a huge impact – creates a tangle of almost unsolvable, further accumulated problems. In the article, the presented circumstances and the contours of civilizational disability clearly show not only the independence of relative Lithuanian nation and its country. These circumstances also testify about necessity to have theoretically grounded, strategically measured conception of the development of statehood of Lithuanian nation in today's world.

ISBN:
9986435145
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56630
Updated:
2019-01-17 19:50:00
Metrics:
Views: 14
Export: