Ankstyvosios priešistorės objektų tyrimai Kalvių apyežeryje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ankstyvosios priešistorės objektų tyrimai Kalvių apyežeryje
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2014, t. 15, p. 7-20
Keywords:
LT
Neolitas; Akmens amžius; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology).
Summary / Abstract:

LTLietuvoje ankstyvosios priešistorės objektų tyrimai dažniausiai vyksta pietinėje šalies dalyje ir Vidurio Lietuvos didžiųjų upių pakrantėse, tačiau mažai dėmesio skiriama atokiau nuo pagrindinių vandens arterijų esantiems šalies regionams, ypač glacialinių kalvynų zonai. Viename iš tokių regionų tyvuliuoja Kalvių ežeras, kurio pakrantėje buvo surasta ir tyrinėta viena seniausių šiame regione akmens amžiaus gyvenviečių. Straipsnyje pristatomi Kalvių apyežeryje surasti ankstyvosios priešistorės objektai bei Kalvių gyvenvietės archeologinių tyrimų medžiaga. Per visą Kalvių ežero pakrančių tyrinėjimų istoriją buvo aptikta 13 gyvenviečių su įvairiais titnago, akmens, keramikos radiniais. 1999–2000 m. tiriant Kalvių ežero pietrytinėje pakrantėje esančią Kalvių 1 gyvenvietę nustatyta, kad jos kultūrinis sluoksnis buvo visiškai sunaikintas dėl ilgalaikio gilaus arimo. Ištirtame plote surinkta bemaž 850 titnago radinių. Gyvenvietėje įrankiams gaminti naudotas pilkas įvairios kokybės Baltijos eratinis titnagas. Daugelis radinių smarkiai apgadinti ilgalaikio arimo metu. Labai daug titnago radinių buvo apzulinti vėjo ir vykstant kitiems gamtiniams procesams. Kalvių 1 gyvenvietė buvo nevienalaikė ir tikriausiai susidėjo iš keleto atskirų apgyvendinimo aikštelių. Galima išskirti keletą jos apgyvendinimo etapų: finalinio paleolito vėlyvojo driaso laikotarpis (XI tūkstm. pr. Kr. antroji pusė – X tūkstm. pr. Kr. pirmoji pusė) ir mezolito pradžia (X tūkstm. pr. Kr. antroji pusė – IX tūkstm. pr. Kr. pradžia). Pirmojo laikotarpio radiniai sietini su Arensburgo, Bromės, Svidrų kultūromis.Reikšminiai žodžiai: Akmens amžius; Ankstyvoji priešistorė; Gyvenvietės; Kalvių I gyvenvietė; Kalvių ežeras; Kalvių ežero apyežerė; Kraštovaizdis, titnago radiniai; Mezolitas; Neolitas; Paleoaplinka; Paleolitas; Radiniai; Rytų Lietuva; Artefacts; Early Prehistoric times; Eastern Lithuania; Flint artefacts; Kalviai I settlement; Kalviai Lake surroundings; Kalviai lake; Landscape; Mesolithic; Neolithic; Paleolandscape; Paleolithic; Settlements; Stone Age.

ENIn Lithuania, the examinations of early prehistoric objects are usually conducted in the southern part of the country and in central Lithuania, on the shores of the largest rivers. Little attention is paid to the regions further from the main waterways, especially to the zone of glacial hills. The Kalviai lake is in one of such regions and on its shore one of the oldest in the region Stone Age settlement was discovered. In the article, the early prehistoric objects discovered around the Kalviai lake are presented, as well as the material from the archaeological examinations of the Kalviai settlement. Throughout all examinations of the shores of Kalviai, 13 settlements with various flint, stone and ceramics finds were discovered. During the 1999-2000 examinations of settlement 1 on the south-eastern shore of Kalviai, it was discovered that its cultural layer was completely destroyed due to continuous deep tillage. Nearly 850 flint finds were discovered in the examined area. In this settlement, grey Baltic erratic flint of different quality was used for making tools. Many finds were severely damaged during the long-lasting tillage works, and many flint finds were scoured by wind or during other natural processes. The Kalviai settlement 1 was asynchronous and probably consisted of several separate residential areas. The time periods of its inhabitation may be distinguished as such: Older Dryas of Final Palaeolithic (from the 2nd half of the 11th millennium BC to the 1st half of the 10th millennium BC) and the beginning of the Mesolithic (from the 2nd half of the 10th millennium BC to the beginning of the 9th millennium BC). The finds of the first period of time are to be associated with Ahrensburgian, Bromme and the Swiderian cultures.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56060
Updated:
2020-04-23 15:57:33
Metrics:
Views: 32    Downloads: 4
Export: