Tarptautinių sutarčių vaiko teisių apsaugos srityje taikymas Lietuvos teismų praktikoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautinių sutarčių vaiko teisių apsaugos srityje taikymas Lietuvos teismų praktikoje
Alternative Title:
Applying international child protection rights agreements in Lithuanian legal practice
In the Journal:
Justitia. 2006, Nr. 1, p. 2-12
Keywords:
LT
Tarptautinė teisė / International law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Vaikai / Children; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LT[...] Daugėja teisės normų, kurių ištakos yra ne nacionalinio įstatymų leidėjo valia, o tarptautinė teisė. Ne išimtis – ir šeimos teisė. Pritariant šiai tendencijai Lietuvos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 3.2 straipsnio 1 dalyje taip pat numatoma, kad šeimos teisės šaltinis yra tarptautinės sutartys. Taigi sprendžiantiems šeimos bylas, susijusias su vaiko teisių apsauga, teismams dažnai tenka taikyti tarptautinę teisę. Bylų, susijusių su vaiko teisėmis, Lietuvos teismų praktikoje yra daug. [...] Be abejo, tik sąlygiškai nedidelis procentas šių bylų turėjo tarptautinį (užsienio) elementą, tad ir tarptautinės sutartys, kurių taikymas siejamas su tarptautiniu (užsienio) elementu byloje, buvo taikytos palyginti retai. Be abejo, yra tarptautinių sutarčių, kurios turi būti taikomos ir nagrinėjant bylas, apskritai neturinčias tarptautinio (užsienio) elemento. Tokių tarptautinių sutarčių taikymo praktika šiek tiek didesnė. Antra vertus, nemažai tarptautinių sutarčių, susijusių su vaiko teisių apsauga, yra įsigaliojusios neseniai. Pavyzdžiui, 1980 m. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų įsigaliojo 2002 m. rugsėjo 1 d., o 1996 m. Hagos konvencija dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje – 2004 m. rugsėjo 1 dieną. Natūralu, kad teismų praktika taikant šias tarptautines sutartis kol kas nėra gausi. Dėl šios priežasties daugiausia dėmesio šiame straipsnyje yra skiriama kitų tarptautinių sutarčių taikymo praktikai. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Vaikai; Tarptautinės sutartys; Vaikų teisės; Chidl; International conventions.

EN[...] The number of norms of law which do not originate in the national legal system, but which come from international law, is increasing. This includes family law. To approve this tendency, article 3.2 part 1 of the Lithuanian Civil Code (hereinafter referred to as CK) also supposes that the origin of family law is in international agreements. Thus when passing judgement on family cases which involve child protection rights, the courts frequently apply international law. There are many cases involving child protection rights in Lithuanian legal practice. […] Proportionally few of these cases contained international (foreign) elements therefore international agreements which are applied in international (foreign) cases, are comparatively rarely applied. It is clear that there are international agreements which must be applied in the proceedings even though the cases do not contain international (foreign) elements. The practice of applying these international agreements is increasing. Conversely, many of the international agreements concerning child protection rights have only recently come into force. For example, the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction came into force on 1 August 1996, while the 1996 Hague Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Cooperation in respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children entered into force on 1 August 2004. It is natural, then, that there are not yet many cases of legal practice applying these international agreements. For this reason, this article focuses mostly on the practice of applying other international agreements.

ISSN:
1392-5709
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5557
Updated:
2013-04-28 16:16:07
Metrics:
Views: 28
Export: