The Structure of socio-cultural competence (self) development

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Structure of socio-cultural competence (self) development
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and reality]. 2015, Nr. 26, 1 pdf (12 p.)
Keywords:
LT
Kultūrinė kompetencija; Mokymas ir mokymasis; Profesinis rengimas; Socialinė kompetencija; Sociokultūrinė kompetencija.
EN
Cultural competence; Social competence; Sociocultural competence; Teaching and learning; Vocational training.
Summary / Abstract:

LTSociokultūrinės kompetencijos įgauna vis didesnę reikšmę įsidarbinimo, karjeros, konkurencinių gebėjimų srityse. Įgytos ir išplėtotos sociokultūrinės kompetencijos leidžia sėkmingai gyventi ir veikti šiuolaikinėje darbo rinkoje. Efektyvus socializacijos metodų mokymas yra neįmanomas be esminių kultūros elementų konceptualizavimo jaunų žmonių sąmonėje: vertybių pasirinkimo principų, kūrybiškumo pagrindų, kalbos, etnoso, meno. Tyrimo tikslas – atskleisti sociokultūrinių kompetencijų formavimo profesinio ugdymo procese savybes ir kryptis. Tyrimo metodai: tyrimo šaltinių ir dokumentų aprašomoji analizė. Sociokultūrinės kompetencijos pasireiškia profesinio švietimo ir rengimo procese kaip įvairių asmeniniam bei profesiniam gyvenimui būtinų gebėjimų visuma.Sociokultūrinių kompetencijų formavimas mokant ir mokantis profesinio rengimo sistemoje yra apibūdinamas ypatybėmis, pagrįstomis visuomenės ir asmens gyvenimo vertės dimensijomis: socialiniais įgūdžiais (komunikacijos, socializacijos bei komandinio darbo); socialine nuovoka (socialinės interpretacijos įgūdžiai, pasirenkant tinkamą elgesio modelį konkrečioje socialinėje aplinkoje ar situacijoje); savimone (gebėjimas analizuoti savo emocinę būklę ir padėti kitam asmeniui suvokti save bei savo emocijas); atribucija (gebėjimas realizuoti savo potencialą socialinėje aplinkoje bei analizuoti socialinius vaidmenis); bendravimu su bendraamžiais (gebėjimas prisitaikyti naujoje aplinkoje suvokiant joje egzistuojančias nuostatas); kultūriniu jautrumu (gebėjimas suprasti ir priimti kitų kultūrų žmones, išlaikyti tvirtą poziciją susidūrus su diskriminaciniais veiksmais); kultūriniu sąmoningumu (gebėjimas vertinti kultūrinius skirtumus ir suvokti bei priimti kito asmens požiūrį bei nuomonę); kultūrinėmis žiniomis (gebėjimas bendrauti su žmonėmis diplomatiškai, atsižvelgiant į kultūrinius skirtumus). [versta iš angliškos santraukos]

ENSociocultural competences are becoming increasingly important and significant in terms of employability, career, competitive abilities. Acquired and developed throughout one's lifetime, sociocultural competences create favourable conditions for successful survival and functioning in contemporary labour market. Effective teaching of methods of socialization is impossible without making an effort to conceptualize the key elements of culture in younger people's consciousness: principles of choice of values, basics of creativity, language, ethnos, art. The research aims at revealing the characteristics and orientations of formation of sociocultural competence that are characteristic of the VET processes. The following research methods have been used for the research: descriptive analysis of research sources and documents. Sociocultural competences manifest themselves in the processes of vocational education and training as a set of various abilities necessary for personal and professional life.Formation of sociocultural competences by teaching and learning in VET system is characterized by features based on value dimensions of the life of society and person: social skills (skills of communication, socialization and team work); social perception (skills of societal interpretation by proper choice of behaviour depending on social environment and situation); self-awareness (ability of performing analysis of own emotional state and helping other person perceive oneself and own emotions); attribution (ability to implement own potential in a social environment and analyse social roles); communication with peers (ability to adapt in a new environment by perceiving the attitudes that exist in it); cultural sensitivity (ability to understand and accept people from other sociocultural backgrounds, maintaining strong position when facing discriminatory actions); cultural awareness (ability to evaluate cultural differences and perceive and accept other person's attitudes and opinion); cultural knowledge (ability to communicate with people diplomatically, taking into account cultural differences). [From the publication]

DOI:
10.1515/vtrr-2015-0006
ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55136
Updated:
2020-08-22 11:08:38
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: