Laisvės apribojimo bausmės taikymas nepilnamečiams

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laisvės apribojimo bausmės taikymas nepilnamečiams
Alternative Title:
Imposition of the penalty of restriction of freedom on juveniles
In the Journal:
Teisė. 2006, t. 61, p. 42-56
Keywords:
LT
Bausmės. Bausmių vykdymas / Penalty. Law relating to prisons.
Summary / Abstract:

LTLaisvės apribojimas visiškai nauja bausmė, kuri į LR baudžiamojo kodekso (toliau – BK) nustatytą nepilnamečiams bausmių sistemą buvo inkorporuota tik 2004 m. liepos 5 d. Tai alternatyvi laisvės atėmimui bausmė, kuria siekiama kontroliuoti nusikaltusį asmenį, suteikti jam pagalbą. Laisvės apribojimas pagal Lietuvos baudžiamuosius įstatymus – tai nusikalstamą veiką padariusiam nepilnamečiui teismo nuosprendžiu skiriama valstybės prievartos priemonė, kuria kaltininkui nustatomos tam tikros pareigos ir varžantys jo elgesio galimybes draudimai ir įpareigojimai. Įstatyme įtvirtinti draudimai ir įpareigojimai yra ir jame nustatytų pareigų būtinoji sąlyga, kadangi jie nulemia šių pareigų turinį. BK 48 straipsnio 9 dalies nuostata – jeigu nuteistasis dėl objektyvių priežasčių negali įvykdyti nustatytų įpareigojimų, teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu gali atleisti jį nuo bausmės vietoj jos paskirdamas BK IX skyriuje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę, yra ydinga ir diskriminuoja 14-17 metų amžiaus asmenį. Įstatymų leidėjui reiktų pašalinti šią nuostatą ir, [...] nustatyti, kad nepilnamečiui, kuris dėl objektyvių priežasčių negali įvykdyti nustatytų įpareigojimų, teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu gali atleisti jį nuo bausmės ir vietoj jos paskirti auklėjamojo poveikio priemonę. Kurdamas BK bendrosios dalies normas įstatymų leidėjas turėtų būti itin atidus. Šios dalies normos teismams turėtų būti visiškai aiškios, pašalinančios bet kokias galimybes interpretuoti jas pagal teisės taikytojo paviršutinišką ar emocinį patyrimą. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Nepilnamečiai; Laisvės apribojimo bausmė; Juveniles; Restriction of freedom penalty.

ENThe limitation of liberty is an absolutely new type of punishment which was incorporated into the system of punishment for minors of the Criminal Code of Lithuania (further – CC) only on 5 July 2004. This type of punishment is an alternative to deprivation of liberty and its purpose is to control the juvenile and provide assistance to him or her. The limitation of liberty, according to the criminal legislation of Lithuania, is a measure of state coercion imposed on a minor by a court judgement and committing him or her to certain duties and restricting his actions. The prohibitions and duties provided for in the law are also the necessary precondition for them as they determine their content. The provision of Article 48, Paragraph 9 of the CC (stating that if the convict, due to objective reasons, is unable to carry out the established duties, the court may, upon the proposal of the enforcement body, relieve the person from punishment by replacing it with a penal measure provided for in Chapter IX of the CC) is faulty and discriminates a person of 14-17 years of age. A legislator should eliminate the provision and state that if a minor, due to objective reasons, is incapable of performing the established duties, the court may, as proposed by the enforcement body, relieve the person from the punishment and replace it with a community sanction. While developing the norms of the general part of the CC the legislator should be particularly cautious as they have to be crystal clear to the courts eliminating any opportunity of their interpretation tainted by superficial and/or emotional experience.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5403
Updated:
2018-12-20 23:09:48
Metrics:
Views: 55    Downloads: 23
Export: