Smulkių ir vidutinių įmonių skatinimas Lietuvoje, tobulinant viešojo sektoriaus paslaugų teikimą verslui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Smulkių ir vidutinių įmonių skatinimas Lietuvoje, tobulinant viešojo sektoriaus paslaugų teikimą verslui
Alternative Title:
Stimulation and encouragement of Lithuanian small and medium-size enterprises, improving public sector services for business
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2014, t. 13, Nr. 1, p. 137-148
Keywords:
LT
Smulkusis ir vidutinis verslas (SVV); Smulkiosios ir vidutinės įmonės (SVĮ); Verslo skatinimas; SVĮ skatinantys veiksniai; SVĮ skatinančios priemonės.
EN
Small and medium-sized business; Small and medium-size enterprises (SMEs); Stimulation of entrepreneurship; Factors influencing SMEs; Instruments for SMEs and entrepreneurship devevelopment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama smulkiųjų ir vidutinių įmonių (toliau – SVĮ) potencialas ir viešojo sektoriaus teikiamos šioms įmonėms paslaugos. Taip pat išskiriamos SVĮ skatinimo priemonės ir veiksniai, numatomos SVĮ situacijos gerinimo galimybės ir priemonės, susijusios su viešųjų paslaugų teikimo tobulinimu. Atlikus mokslinės literatūros, dokumentų analizę, situacijos ir palyginamąją analizes, daroma išvada, kad Lietuvoje nėra tinkamai panaudojamos visos SVĮ skatinančios priemonės, o viešojo sektoriaus teikiamų paslaugų, susijusių su verslo skatinimu, kaina, procedūrų skaičius ir trukmė daugeliu atveju yra nemotyvuojantys. Veiksmingomis SVĮ skatinimo priemonėmis gali būti tiek teisinės mokestinės aplinkos gerinimas, tiek efektyvus viešasis administravimas, e. paslaugų verslui diegimas, palankus verslo finansavimas. Išlieka svarbi ugdymo ir švietimo institucijų, kurios skatina glaudžiau bendradarbiauti verslui ir mokslui, formuoja visuomeninę nuomonę apie verslo ekonominę ir socialinę naudą, veikla. [Iš leidinio]

ENIn the article potential of small and medium-size enterprises (SMEs), the situation of public sector services important for business are analyzed. There were distinguished instruments and factors influencing and stimulating activity and entrepreneurship in SMEs. The possibilities of improvement the situation of SMEs activity were foreseen. Fulfilled scientific literature analysis, document analysis, situation and comparative analysis revealed that stimulating instruments for SMEs were not properly used in Lithuania. The price, number of procedures, and time of public sector services for business are not motivating and should be improved. Improvement of political and legal environment, favorable financing possibilities, development of e-public services should be made developing favorable environment for Lithuanian SMEs. Learning and education initiatives by responsible institutions could be rather effective instruments for development of entrepreneurial SMEs, better cooperation between business and education sectors. Entrepreneurial SMEs creation depends a lot from new generation and positive view to business and entrepreneurship in society overall. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53864
Updated:
2018-12-17 13:48:20
Metrics:
Views: 52    Downloads: 6
Export: