ISO system implementation in small and medium companies from new EU member countries : a tool of managerial and marketing benefits development

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
ISO system implementation in small and medium companies from new EU member countries : a tool of managerial and marketing benefits development
In the Journal:
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Kokybė / Quality; Tarptautinė prekyba / International trade.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami procesai susiję su ISO kokybės sistemos įdiegimu naujų Europos Sąjungos šalių smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse. ISO kokybės sistema daugiau paremta vadybos standartais yra svarbi įmonėms ne tik siekiančioms gerinti vadybos sistemą, bet ir sustiprinant bei tobulinant gamybą ir gamybinius pajėgumus. Sertifikuota ISO kokybės sistema, turinti tarptautinį pripažinimą, daro didelę įtaką vystant kompanijų tarptautinį bendradarbiavimą, partnerystę bei stiprina įmonių konkurencingumą. Tai ypač svarbu naujųjų Europos Sąjungos narių smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, kurios dar neturi tarptautinio pripažinimo. Įmonės, įdiegusios sertifikuotą ISO kokybės sistemą, gali pagreitinti savo vystymąsi bei įstojimą į tarptautines prekybos sistemas. Tokios galimybės sustiprina ISO įdiegimo motyvaciją. Straipsnio autorius, remdamasis 8 metų laikotarpio turima informacija trijose šalyse, teigia, kad labai skiriasi motyvacija prieš ISO kokybės sistemos įvedimą ir reali nauda po šios sistemos įvedimo. Žvelgiant iš marketingo pardavimo pozicijų, teigiama, kad didesnė motyvacija yra prieš įdiegiant ISO sistemą, tuo tarpu vadybiniu požiūriu didesnė nauda pasiekiama po sistemos įvedimo. Pasidalinimas nuomonėmis bei vadybine smulkių ir vidutinių įmonių patirtimi, mažina atitrūkimą tarp lūkesčių ir realybės.Reikšminiai žodžiai: ISO standartai; Smulkiosios ir vidutinės įmonės; Kokybės vadyba.

ENThe article analyzes the processes related to the ISO quality system implementation in small and medium companies from the new European Union member countries. The ISO quality system based more on management standards is essential for enterprises not only for the purpose to improve the management system, but also for strengthening and improving production and manufacturing capacities. A certified ISO quality system carrying international acknowledgement has major influence on developing international cooperation, partnership of the companies and strengthens competitiveness of enterprises. It is especially important for small and medium companies from the new European Union member countries, which still carry no international acknowledgement. Enterprises, which have implemented a certified ISO quality system, may accelerate their development and enter international trading systems. Such possibilities strengthen the motivation for the ISO implementation. The author of the article, appealing to the information from the period of 8 years available in three countries, claims that the motivation against implementation of the ISO quality system and the real benefit after the implementation of this system differ a lot. From the viewpoint of marketing sale positions, it is maintained that greater motivation exists before the implementation of the ISO system, whereas from the viewpoint of management, the greater benefit is reached after the implementation of the system. Exchanging of opinions and managerial experience of small and medium enterprises reduces the slippage between the hopes and reality.

ISSN:
0275-5319
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53
Updated:
2020-07-23 20:46:50
Metrics:
Views: 12
Export: