Terminų daryba pagal analogijos principą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Terminų daryba pagal analogijos principą
Alternative Title:
Analogy principle in term-formation
In the Book:
Anksčiau paskelbtas leidinyje: Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. A serija. 1988, Nr. 1
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Analogija; Analogijos principas; Fizikos terminai; Kombinatorika; Naujadarai; Proporcija; Technikos terminai; Terminų daryba; Terminų žodynai; Analogy; Analogy principle; Combinatorics; Formation of terms; Neologisms; Proportion; Technical terms; Tems of physics; Term-formation; The dictionary of terms.
Keywords:
LT
Analogija; Analogijos principas; Gamtos mokslai / Natural sciences; Kombinatorika; Naujadarai; Proporcija; Technikos terminai; Terminija / Terminology.
EN
Analogy principle; Analogy; Combinatorics; dictionary of terms; Formation of terms; Neologisms; Proportion; Technical terms; Tems of physics; Term-formation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis lietuvių fizikos ir technikos terminų žodynais, pateikiama terminų naujadarų, atsiradusių dėl darybinės analogijos, klasifikacija, aptariamas šios analogijos poveikis terminų reguliarumui ir specializacijai. Nagrinėjamieji terminai naujadarai yra paimti iš lietuviškų fizikos, politechnikos ir skaičiavimo technikos terminų žodynų. Straipsnyje aptariami tik tokie terminai naujadarai, kurie vedybos ar dūrybos būdu sudaryti iš savų (t. y. lietuviškų) morfemų. Skoliniai ir hibridai neanalizuojami. Darybine analogija remiasi beveik visa terminijos naujadarų (vedinių ir dūrinių) daryba. Analogija gali būti vidinė ir išorinė. Priklausomai nuo to, kuri analogija lemia termino darybą, galima skirti šias terminų naujadarų grupes: savuosius naujadarus, induktus ir vertinius. Induktai užima tarpinę grandį tarp naujadarų, sudarytų pagal vidinę darybinę analogiją, ir vertinių, sudarytų pagal išorinę darybinę analogiją, o vertiniai – tarp induktų ir skolinių. Analogijos principas aktyvina ir praplečia kai kuriuos terminijoje taikomus darybos tipus bei potipius. Jis skatina atskirų darybos tipų terminų specializaciją, padeda suderinti terminų klasifikacijos reguliarumą su atitinkamu sąvokų reguliarumu, kuris lemia terminijos sistemiškumą. Kai kurie dėl analogijos atsiradę fizikos ir technikos terminai naujadarai nėra norminiai. Jų nenormiškumas reiškiasi darybiniu variantiškumu, neteiktina terminų morfologine transformacija, mechaniniu terminų vertimu.

ENBasing on Lithuanian dictionaries of physics and technical terms, the article presents classification of neologisms occurring due to the derivative analogy, also discussing on the effect of this analogy to the regularity and specialization of terms. Analysed neologisms were taken from Lithuanian dictionaries of physics, polytechnics and calculation technology. The article deals only with those neologisms, which using the method of derivation or compounding are formed from own (i.e., Lithuanian) morphemes. Borrowed and hybrid words are not analysed. Nearly all formation of neologisms (derivatives and compound words) is based on the analogy of the derivation. The analogy can be internal or external. Depending on the fact which analogy determines the derivation of the term, it is possible to distinguish the following groups of neologisms: own neologisms, inductors, and loan-translations. Inductors occupy an intermediate link between neologisms formed according to the internal derivative analogy, loan-translations formed according to the external derivative analogy, while loan-translations are between inductors and borrowed words. The principle of analogy activates and extends some of the types and subtypes of composition applied in the terminology. It motivates the specialization of individual composition types of terms, and helps to coordinate regularity of terminology classification with corresponding regularity of concepts, which determines the systematic level of terminology. Some of the physics and technical terms occurring due to the analogy are not standard neologisms. Their non-standard nature is expressed by derivational variation, inappropriate morphological transformation, and mechanical translation of terms.

ISSN:
0131-3843
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52910
Updated:
2017-01-29 16:17:49
Metrics:
Views: 14
Export: