Taking of the land for the public needs in Klaipėda district

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Taking of the land for the public needs in Klaipėda district
Alternative Title:
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams Klaipėdos apskrityje
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2013, t. 12, Nr. 4, p. 581-594
Keywords:
LT
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams; Žemės administravimas; Teritorijų planavimas; Nuosavybės teisės.
EN
Taking land for the public needs; Land administration; Territory planning; Property rights.
Summary / Abstract:

LTŽemės panaudojimą visuomenės poreikiams lemia visuomenės vystymosi raida ir ūkio plėtros ekonominis būtinumas. Šie poreikiai išreiškia viešąjį interesą, kurį valstybė, atlikdama savo funkcijas, įpareigota užtikrinti ir tenkinti. Lietuvoje daugiausia žemės, reikalingos panaudoti visuomenės poreikiams, yra urbanizuotose teritorijose arba greta jų. Plečiantis didžiųjų miestų riboms ir didėjant miestų centruose veiklos apimčiai, auga inžinerinių tinklų ir bendro naudojimo plotų poreikis. Saugant miestus nuo transporto srauto pertekliaus yra tiesiami aplinkkeliai. Kiti žemės plotai reikalingi pramoninės ir visuomeninės paskirties statinių statybai, kapinių plėtrai, naudingųjų iškasenų eksploatavimui, dujotiekio, elektros tinklų ir kitų komunikacijų tiesimui. Objektai, kurie reikalauja valstybės institucijų sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams, yra konkrečiai nustatyti Lietuvos Respublikos žemės įstatyme. Šio įstatymo nuostatų įgyvendinimas sukelia daugiausia problemų, susijusių su privačios žemės savininkų interesų ir viešųjų (visuomenės) interesų derinimu. Atliekant tyrimus išnagrinėti teritorijų planavimo dokumentai, kuriais remiantis Klaipėdos apskrities teritorijoje yra paimami žemės sklypai visuomenės poreikiams – tai projektai Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos plėtrai, Palangos miesto aplinkkelio tiesimui bei aukštos įtampos elektros linijos tiesimui. Straipsnyje apžvelgiama šio proceso eiga ir iškilusios problemos, taip pat siūlomi pakeitimai, kurie turėtų palengvinti žemės paėmimo darbų organizaciją ir paspartinti patį žemės paėmimo procesą. [Iš leidinio]

ENSociety development and economic necessity for the economic growth determine the use of land for the public needs. These requirements reflect the public interest, and the state by performing its functions obligates to assure and meet them. In Lithuania, most of the land to be used for societal needs is in the urbanized territories or near them. When city boundaries expand and activity scope in the city centers grows, it leads to the higher demand of engineering networks and areas of common use. To protect cities from traffic overflow, bypasses are constructed. Other land is necessary for construction of buildings of economical and social purpose, development of cemeteries, exploitation of minerals, construction of pipelines, electrical networks and other communications. Objects that require approval from state institutions to use land for the public needs are specifically determined in the Law on Land of the Republic of Lithuania. The implementation of the regulations of this law causes most problems related to consistency of private land owners’ interests and public (social) interests. By carrying out researches, territorial planning documents were analyzed, based on which the land plots are taken for the public needs in the Klaipėda district. There are projects for the development of the Klaipėda Free Economic Zone, construction of the Palanga Bypass and building a high voltage electrical power line. This contribution reviews the course of this process and related problems and offers modifications that should facilitate the organizational procedures of taking the land and accelerate the process itself. [From the publication]

DOI:
10.13165/VPA-13-12-4-05
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52425
Updated:
2018-12-17 13:39:12
Metrics:
Views: 9    Downloads: 3
Export: