Įrodymų pakankamumo problema civiliniame procese

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įrodymų pakankamumo problema civiliniame procese
Alternative Title:
Issue of sufficient evidence in civil process
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTĮrodymai ir įrodinėjimas yra vienas iš svarbiausių civilinio proceso teisės institutų, todėl civilinio proceso teisės reforma negalėjo aplenkti ir šio instituto. Pranešime analizuojamas tik vienas šios reformos aspektas – įrodinėjimo standarto, arba įrodymų pakankamumo, problema. Šis klausimas tiesiogiai susiję su įrodinėjimo pareiga ir jos vykdymu, t.y. kada galima sakyti, kad šalis įrodė jos nurodytus faktus. Jis taip pat yra labai svarbus ir kitais aspektais, pvz., įrodinėjimo standartas turi didžiulę įtaką siekiant sumažinti (arba padidinti) klaidų teismo procese, teismo sprendimo legitimumui, civilinio proceso tikslams ir kt. [...] Analizuojant šį klausimą istoriniu aspektu pažymėtina, kad ilgą laiką Lietuvoje nei teismų praktika, nei teisės doktrina įrodinėjimo standarto klausimo nekėlė. [...] Įrodinėjimo standarto ir įrodymų pakankamumo problema tapo aktuali po 1994 m. padarytų CPK pakeitimų, kurie buvo pirmas žingsnis atsisakant tardymo proceso modelio ir pereinant prie realiai rungtyninio teismo proceso. [...] Pažymėtina, kad įrodymų pakankamumo problema tiesiogiai susijusi su tiesos problema civiliniame procese. Ši problema sprendžiama skirtingai, nelygu, kokia teorija – absoliučios ar santykinės tiesos – remiamasi. [...] Pažymėtina, kad civilinio proceso tvarka nagrinėjami labai skirtingi savo materialine teisine prigimtimi ginčai. Todėl įrodinėjimo standartas turi būti pakankamai lankstus, atsižvelgiant į materialinį teisinį ginčo pobūdį. Taigi tikimybės laipsnis yra proporcingas nagrinėjamam ginčui, kitaip tariant, jis priklauso nuo bylos kategorijos. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Įrodymai civiliniame procese; Evidences in civil procedure.

ENEvidence and proving is one of the principle institutes of civil process law and therefore the civil process law reform could not go past this institute. The report analyses only one aspect of this reform – the issue of the standard of proving or the sufficiency of evidence. This matter is directly related with the duty of proving and its fulfilment. It is also very important in other aspects, for instance, the standard of proving has immense effect on the amount of errors in the litigation process, the legitimacy of the court decision, etc [...] For the purposes of historical analysis of this matter it has to be stressed that neither the judicial practice, nor the law doctrine in Lithuania have addressed the issue of the standard of proving for a long time. [...] The issue of the standard of proving and the sufficiency of evidence became relevant in the wake of the 1994 amendments to the CPC that were the first step to abandon the investigation process model in favour of a truly competitive litigation process. [...] It should be admitted that the issue of the sufficiency of evidence is directly related with the issue of truth in civil process. This problem is being addressed in varying ways, based on the theory that is being followed. [...] I must be emphasised that the civil process is used to scrutinise disputes that are very different in their material legal nature. Therefore, the standard of proving must be flexible enough, considering the material legal nature of the claim. So, the degree of probability is proportionate to the dispute at hand, in other words, it depends on the category of case. [...].

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5209
Updated:
2013-04-28 16:12:34
Metrics:
Views: 120
Export: