Kalbos mokslo pagrindai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalbos mokslo pagrindai
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013.
Pages:
398 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Kalbotyra; Kalbos struktūra; Kalbų klasifikacija; Linguistics; Language structure; Classification of languages.
Keywords:
LT
Kalbos struktūra; Kalbotyra / Linguistics; Kalbų klasifikacija; Kalbų kontaktai / Language contacts.
EN
Classification of languages; Language structure; Linguistics.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTVadovėlis „Kalbos mokslo pagrindai“ skirtas supažindinti su kalbos mokslo pagrindais. Jame pristatomas kalbotyros objektas, kalbotyros sritys ir ištakos, pateikiama trumpa kalbotyros istorijos apžvalga, aptariamos kalbos funkcijos ir kalbos kaip ženklų sistemos specifika. Kalba yra daugiapakopė, sudėtinga ir lanksti sistema, susidedanti iš tam tikrų sąlygiškai autonomiškų sistemų – kalbos sandaros lygmenų, kurias sudaro kalbėjimo aktuose realizuojamų abstrakčių vienetų inventorius ir jų santykių visuma. Vadovėlyje aprašomi visi kalbos sandaros lygmenys ir atitinkamai juos tiriančios kalbotyros šakos – fonetika ir fonologija, morfologija, sintaksė ir leksika – pristatomas jų tyrimo objektas. Stengiamasi parodyti, kad daugelį kalbos reiškinių galima tirti įvairiais metodais ir taip giliau juos pažinti. Atskiras skyrius skirtas pasaulio kalbų klasifikacijai. Jame apžvelgiama kalbų giminystės idėja, kalbų santykių tyrimų principai, aptariamos atskiros kalbų grupės, remiantis genetine ir tipologine klasifikacijomis. Po kiekvieno skyriaus pateikiami kontroliniai klausimai ir užduotys, reikalingi svarbiausiems skyriuje aptartiems dalykams ir sąvokoms įtvirtinti bei nurodoma papildoma literatūra gilesnėms temos studijoms. Vadovėlyje taip pat pridedama kalbotyros skaitinių ir papildomų užduočių. Vadovėlis skirtas Lietuvos universitetų humanitarinių mokslų įvairių studijų programų bakalauro pakopos studentams.

ENThe textbook "Kalbos mokslo pagrindai" ("Fundamentals of Language") is intended to introduce the fundamentals of language. It presents the linguistic object, linguistic fields and origins, provides a brief overview of linguistic history, and discusses the language features and the particularity of the language as a symbol system. Language is a multi-level, complex and flexible system consisting of certain conditionally autonomous systems (levels of language structure). They are composed of the inventory of abstract units realized in speech acts and the totality of their relationships. The textbook describes all the levels of the language structure and the linguistic branches that analyse them (phonetics and phonology, morphology, syntax and lexis), and presents the subject of their research. It is attempted to show that many language related phenomena can be analysed in a variety of ways, and thus one becomes more familiar with them. The single chapter is dedicated to the classification of the world languages. It reviews the idea of linguistic affinity and the principles of studying linguistic relations, and it also discusses individual linguistic groups based on genetic and typological classifications. After each chapter the test questions and tasks, needed to consolidate the most important topics and concepts discussed in the chapter, and the additional literature (for in-depth study) are provided. The linguistic reading list and additional tasks are also indicated in the textbook. This textbook is for undergraduate students studying various programs in the field of Bachelor of Arts at the Lithuanian universities.

ISBN:
9789955195474; 9789955195467 (elektroninis)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51670
Updated:
2020-12-28 10:59:57
Metrics:
Views: 146    Downloads: 37
Export: