ES struktūrinė parama Lietuvoje: pirmieji vertinimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
ES struktūrinė parama Lietuvoje: pirmieji vertinimai
Alternative Title:
Support of Eu structural funds in Lithuania: first evaluation
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2006, Nr. 1 (7), p. 75-82
Keywords:
LT
ES struktūrinė parama; Regioninė politika; Europos Sąjunga (European Union).
EN
European Union; EU structural funds; Regional development.
Summary / Abstract:

LTES struktūriniai fondai atlieka esminį vaidmenį gerinant Lietuvos socialinę ir ekonominę sanglaudą. ES struktūrinių fondų investicijų suma yra didelė, todėl ES teisės aktuose reikalaujama įvertinti struktūrinius fondus. Vis dėlto, nors sisteminga stebėsenos ir vertinimo sistema yra galima nacionaliniu bei projektų lygmeniu, kiekybinis metodas, nustatantis struktūrinių fondų intervencijos socialinio bei ekonominio poveikį vietos ekonomikai, taikytas nevienodai. Straipsnyje aptariamas vertinimo metodologinis pagrindas ir technika. Straipsnyje pateikiami pateik tų ES struktūrinės paramos Lietuvoje paraiškų vertinimai, kiek jie atitinka bendruosius regionų plėtros tikslus. Rezultatai rodo, kad daugiau investuojama į infrastruktūrą, nei į žmogiškąjį kapitalą ir žinių ekonomiką, taip pat remiami jau stiprūs šalies miestai. Labai svarbu, kad auganti parama nepadidintų regionų atskirties. Taip pat svarbu, kad vargingesni šalies rajonai šias lėšas panaudotų atkurti ar sukurti svarbiausius vietinės infrastruktūros elementus: žmogiškąjį ir fizinį kapitalą, kuris visiškai nulems būsimą sėkmingą ekonominę ir socialinę šių rajonų plėtrą. Lygiai taip pat būtina, kad didieji šalies miestai, geriau išsivystę rajonai šias lėšas panaudotų daugeliui įvairių kitų intervencijų ištaisyti specifines jiems būdingas rinkos deformacijas, iki šiol sulaikančias į plėtros spartą. Tiesioginė struktūrinių fondų nauda yra tik daug didesnio vaizdo dalis.Reali ilgalaikė struktūrinių fondų nauda turi būti susietos su tuo, kaip kiekviena vietinė regionų ekonomika reaguoja į galimybes, atsirandančias likusioje šalies dalyje ir ES dėl bendrosios rinkos, o ne iš struktūrinių fondų. Pabrėžiama būtinybė darbe taikyti platesnę makro modeliavimo „globalumo teoriją“, o ne siaurąją „veiksmų teoriją“, kuri skatina sprendimų priėmėjus kreipti didžiausią dėmesį į specifines struktūrinių fondų programas. Straipsnių serijoje „Parama ES struktūriniams fondams: pirmasis vertinimas“ bus pateikiama CGE modeliavimo sistemos apžvalga ir nagrinėjamas ES struktūrinių lėšų poveikis ekonominei-socialinei plėtrai konkrečiame Lietuvos regione 2000-2006 m. [versta iš angliškos santraukos]

ENEU structural funds play a crucial role improving social and economic cohesion of Lithuania. Amount of investment from Structural Funds of the EU is substantial and consequently the EU legislation requires appraisal of structural funds. However, although systematic monitoring and evaluation framework is available at the national and project level, a rigorous and systematic method of quantifying socioeconomic impact of Structural Funds intervention on the local economies has not been developed to the same extent. Methodological basis and techniques of evaluations are discussed in the paper. First findings on the evaluation of structural activities at a regional level of Lithuania, their impact on territorial cohesion are analyzed in this paper. Findings indicate a higher investments in infrastructure than in human capital and the knowledge economy development, also the development in already strong cities of the country. This signals that growth generated by cohesion support might lead to widening regional disparities. For least-developed regions these funds should help to consolidate local resources and facilitate efforts to build up key infrastructure, human and physical capital, that will help to guarantee their future economic success. At the same time, more-developed regions and big cities of Lithuania are likely in need to employ a wider range of different interventions addressing specific market failures that holding back their performance. The direct benefits arising from Structural Funds are only a part of a much wider picture.The real long-term benefits of Structural Funds are to be associated with the way in which each local regional economy responds to opportunities arising in the rest of the country and the EU as a result of the Single Market rather than Structural Funds. This emphasizes a need to work within the wider "global theory" of macro modeling rather than the narrower "theory of action" that tends to motivate policy makers focused on the role of specific Structural Funds programmes. The followwing papers of the series of articles "Support of EU Structural Funds: First Evaluation" will review the CGE modeling framework and analyse the impact of structural actions on the local economy of Lithuanian region for the period 2000-2006. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51462
Updated:
2018-12-17 11:56:55
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: