Kūrybinių industrijų specialybės kalbos kultūra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūrybinių industrijų specialybės kalbos kultūra
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2013.
Pages:
127 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kalbos kultūra / Language culture.
Summary / Abstract:

LTVadovėlyje aptariama kalbos samprata, kalbos ir komunikacijos santykiai, iškeliant kūrybinių industrijų programos studentams aktualius klausimus. Vadovėlis supažindinama su mokslinio stiliaus ypatumais, terminų reikalavimais, specialybės kalbos dėsningumais. Patariama, kaip rengti sakytinius tekstus, rašyti administracinius dokumentus, nagrinėjamas mokslinio teksto rašymas, struktūra ir įforminimo reikalavimai. Vadovėlis parašytas pagal Vilniaus Gedimino technikos universiteto Lietuvių kalbos katedros specialybės kalbos kultūros modulį. Vadovėlį sudaro keturi skyriai. Pirmiausia aptariami bendrieji dalykai: kalbos samprata, jos santykis su komunikacijos teorija, bendrinė bei valstybinė kalba ir svarbiausios kalbos atmainos, skiriamos pagal kalbos vartojimo būdus ir funkcinę skaidą. Antrame skyriuje nagrinėjama specialybės leksika, apibūdinant jos vietą lietuvių kalbos leksikos sistemoje. Trečiame skyriuje analizuojamos specialybės kalbos konkrečios raiškos gramatinės reikšmės: formų vartojimo ypatumai, linksnių, prielinksnių, žodžių ir sakinių jungimo būdų dėsningumai ir trūkumai. Ketvirtas skyrius skirtas įvairių žanrų tekstų kūrimo principams: patariama, kaip rengti sakytinius tekstus, rašyti studentams aktualius administracinius dokumentus, aptariamas mokslinio teksto rašymo procesas, mokslinio teksto struktūra ir įforminimo reikalavimai. Vadovėlis padeda studentams suvokti kalbos vartojimo skirtingomis aplinkybėmis ypatumus, išmokti rašyti rašto darbus, vartoti taisyklingą terminiją ir pasirinkti tinkamą mokslo kalbos raišką.Reikšminiai žodžiai: Specialybės kalba; Kalbos kultūra; Kalbos taisymai; Language for special purposes; Standardization of language; Language correction.

ENThe textbook deals with the concept of language, relations between language and communication, raising issues of relevance to the students of creative industries program. The textbook introduces the peculiarities of the scientific style, requirements for terms, regularities of professional language. It also provides recommendations how to prepare spoken texts, write administrative documents, discusses the structure of a scientific text as well as requirements for it. The textbook is based on the module of Specific purpose language culture prepared at the Lithuanian language department of Vilnius Gediminas Technical University. The textbook consists of four chapters. Firstly, general subjects are discussed: the concept of language, its relationship with the theory of communication, literary and official language and main language varieties, which are distinguished according to the usage and functional sentence perspective. The second chapter deals with the vocabulary of the specialty, describing its place in the lexical system of the Lithuanian language. The third chapter analyzes grammatical meanings of specific expression of Specific purpose language: peculiarities of forms usage, regularities and disadvantages of ways of connecting cases, prepositions, words and sentences. The fourth chapter is devoted to the principles of creating texts of diferent genres: recommendations on how to prepare spoken texts, write administrative documents of relevance to the students are provided, the process of writing a scientific text, structure of a scientific text and requirements for formalisation are discussed. The textbook helps students to understand peculiarities of language use in different circumstances, learn how to write written works, use correct terminology and choose the right expression of scientific language.

DOI:
10.3846/1470-S
ISBN:
9786094574689; 9786094574672 (elektroninė)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51374
Updated:
2017-03-11 17:17:49
Metrics:
Views: 97
Export: