Etimologijos smulkmenos (la. vaîgs 'veidas; skruostas' ir lie. áušti

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etimologijos smulkmenos (la. vaîgs 'veidas; skruostas' ir lie. áušti / la. aũksts 'šaltas')
Alternative Title:
On the etymology of latv. vaîgs 'cheek; face' and lith. áušti 'to be getting cold' / latv. aũksts 'cold'
In the Journal:
Baltistica. 2013, t. 48, Nr. 1, p. 75-80
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Etimologija; Janis Endzelynas; Etymology; Jānis Endzelīns.
Keywords:
LT
Etimologija / Etymology; Janis Endzelynas.
EN
Jānis Endzelīns.
Summary / Abstract:

LTStraipsnį sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje pateikiama la. „vaîgs“ – ‘skruostas; veidas‘, kilusio iš *vaid-g-s <*vaid-g-a-s, kur *vaid- (cf. lie. vaĩdas ‘paveikslas; ženklas‘) yra susijęs su ide. *weid- ‘erblicken’, etimologija. Reikšmės kitimas ‘veidas’ >‘skruostas’ yra metonimijos pars pro toto atvejis, kurį galima sugretinti su lenkų kalbos „policzek“ ‘skruostas’ <„pół“ ‘pusė’ + „lico“ ‘veidas’ – pažodžiui ‘pusė veido’. Antroje dalyje aiškinama lie. áušti ir la. aũksts ‘šaltas’, etimologiškai siejamų su lie. „vėsùs“ ir la. „vẽss“, kilmė. Sulyginimas „áuš-ti“ <*h2ewh1-s- su „vė-s-ùs“ <*h2weh1-s veda prie išvados, kad pora „áuš-ti“ : „vė-s-ùs“ yra vad. „Schwebeablaut“ pavyzdys. Dėl to, kad lie. „áušti“ ir la. „aũksts“ trūksta tiesioginių atitikmenų kitose ide. kalbose, galima daryti išvadą, kad lytis *h2ewh1-s-, kurią suponuoja „áuš-ti“, yra iš tikrųjų stricte baltiška inovacija. Rekonstruktu *h2ewh1-s- galima naudotis tiktai „didaktiniais“ tikslais. [parengta pagal anglišką santrauką]

ENPaper consists of two parts. The first one presents the etymology of the Latv. vaîgs ‘cheek; arch. face’, that comes from *vaid-g-s <*vaid-g-a-s, where *vaid- (cf. OLith. vaĩdas ‘picture; sign’) is connected to IE *weid- ‘erblicken’. The semantic change ‘face’ >‘cheek’ is a case of pars pro toto, cf. Pol. lico ‘face’ and policzek ‘cheek’

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51144
Updated:
2018-12-17 13:36:38
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: