Kūrybinės sąjungos kaip ideologinės cenzūros mechanizmas Lietuvoje 1956-1980 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūrybinės sąjungos kaip ideologinės cenzūros mechanizmas Lietuvoje 1956-1980 m
Alternative Title:
Creative union as the mechanism of the ideological censorship in Lithuania in 1956-1980
In the Journal:
Genocidas ir rezistencija. 2005, 2 (18), p. 119-155
Keywords:
LT
20 amžius; Politinė sistema / Political system.
Summary / Abstract:

LTKomunistinė „kultūrinė revoliucija“ buvo vykdoma kaip visa apimantis permanentinis procesas, siekęs pašalinti individualybę ir pritaikyti kolektyvizmui visas žmogiškas raiškos formas. Viena svarbiausių priemonių to pasiekti – visuotinė meninės kūrybos kontrolė. Remiantis archyvine medžiaga darbe siekiama atskleisti 1956–1980 m. Lietuvoje veikusių, vienos žemesniųjų ideologinės cenzūros sistemos grandžių – kūrybinių sąjungų – administravimo ir priežiūros mechanizmą. Darbe konkrečiais organizacinės struktūros aspektais (narystės kūrybinėje sąjungoje, darbo su pradedančiais kūrėjais, prie sąjungų valdybų steigtų kūrybinių sekcijų ir komisijų funkcionalumo, ideologinės narių kontrolės ir politinio švietimo) nagrinėjamas kūrybinėms sąjungoms pavestų ideologinės kontrolės funkcijų įgyvendinimo mastas bei nusakoma kūrybinių organizacijų vadovų įtaka kultūros politikai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Cenzūra; Kultūrinė revoliucija; Komunistų partija; Totalitarizmas; Sovietinė okupacija.

ENThe communist “cultural revolution” was realised as a whole-inclusive permanent process which aimed to destroy any individuality and to apply all forms of human self-expression to collectivism. One of the main to achieve this was an overall control of the artistic creation. Referring to the archival materials, the writing attempts to reveal the administrative and control mechanism of one of the lowest branches of the ideological censorship system, the creative unions, which operated in Lithuania in 1956-1980. Following concrete aspects of the organisational structure (membership in a creative union, work with the young artists, functionality of the creative sections and commissions founded under the union boards, ideological control and political education of the members) it analyses the scope of the ideological control functions assigned to creative unions and describes the influence of the leaders of the creative organisations on the cultural policy.

ISSN:
1392-3463
Related Publications:
Lietuviškoji kultūrinė tapatybė atlydžio laikotarpiu: dailės nacionalinio savitumo samprata ir dailė gyvenamajai aplinkai / Pillė Veljataga. Sovijus. Tarpdalykiniai kultūros tyrimai. 2021, t. 9, Nr. 2, p. 121-133.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51
Updated:
2018-12-17 11:44:04
Metrics:
Views: 13    Downloads: 8
Export: