Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuania
In the Book:
Strategic cultures in Europe: security and defence policies across the continent / Heiko Biehl, Bastian Giegerich, Alexandra Jonas (eds.). Wiesbaden: Springer, 2013. P. 217-228. (Schriftenreihe des Zentrums fur Militargeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr ; Vol. 13)
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Russia); Gynyba. Karyba / Defence. Military science; Karinės organizacijos. NATO / Military organizations; Saugumas / Safety.
Summary / Abstract:

LTLietuva yra viena mažiausių Europos Sąjungos valstybių narių. Mokslininkai ir įstatymų leidėjai diskutuoja, ar mažoji valstybė gali strategiškai mąstyti. Tuo pačiu keliamas klausimas, ar prasminga analizuoti mažosios valstybės strateginę kultūrą, žinant, kad tokių valstybių galimybės formuoti ir įgyvendinti savo viziją ar netgi nepriklausomą saugumo politiką yra ribotos. Šio skyriaus tikslas – išanalizuoti pagrindinius Lietuvos strateginės politikos bruožus. Nors pagrindiniai Lietuvos tikslai saugumo politikos srityje yra panašūs į daugelio kitų Europos valstybių, Lietuvos išsiskiria tuo, kad ji koncentruojasi į santykius su Rusija ir su tuo susijusius saugumo klausimus. Lietuvos strateginės kultūros analizė leidžia daryti išvadą, kad tai šalis, kurios saugomo politikai būdingos transatlantinės ir net karinės ambicijos, nors ji turi ribotus išteklius ir galimybes. Lietuvos strateginės kultūros prieštaringumas yra susijęs su valstybės dydžiu, istorine patirtimi, geografine pozicija ir valstybės tapatybe po nepriklausomybės atkūrimo. Šie veiksniai taip pat žymi pagrindinius Lietuvos saugumo kultūros ypatumus. Karinis aktyvumas yra strateginis pasirinkimas, o ne natūralus mažosios valstybės, tokios kaip Lietuva, požymis, siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą, pasitelkiant kolektyvinę gynybą ir palaikant tvirtus santykius su JAV. Straipsnyje analizuojamos Lietuvos regioninės saugumo ambicijos ir iššūkiai, kariniai pajėgumai, visuomenės požiūris ir įstatymų leidėjų kompetencija šioje srityje, transatlantinis bendradarbiavimas sprendžiant su saugumu susijusius klausimus.Reikšminiai žodžiai: Apsauga; Europa; Lietuvos strateginė kultūra; NATO, regioninė lyderystė; Saugumas; Saugumo ir gynybos politika; Strateginės kultūros; Defence; Europe; Lithuanian strategic culture; NATO; Regional leadership; Security; Security and defence policy; Strategic cultures.

ENLithuania is one of the smallest member states of the European Union. Scientists and legislators are debating whether a small state can strategically think. At the same time, the question is whether it makes sense to analyse the strategic culture of a small country, knowing that the ability of such states to form and implement their own vision or even an independent security policy is limited. The purpose of this section is to analyse the main features of the Lithuanian strategic policy. Although the main security policy objectives of Lithuania are similar to that of many other European countries, Lithuania`s objective is distinguished by its focus on relations with Russia and related security issues. The analysis of strategic culture of Lithuania leads to the conclusion that it is a country whose protected policy is characterized by transatlantic and even military ambitions, although it has limited resources and opportunities. The inconsistency of strategic culture of Lithuania is related to the size of the state, historical experience, geographic position and state identity after the restoration of independence. These factors also mark the main features of the Lithuanian security culture. Military activity is a strategic choice, rather than a natural sign of a small state, such as Lithuania, in order to ensure national security through collective defence and maintaining strong relations with the USA. The article analyses Lithuanian regional security ambitions and challenges, military capabilities, public attitude and competence of legislators in this field, transatlantic cooperation in solving security-related issues.

ISBN:
9783658011673
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50815
Updated:
2018-06-06 17:04:18
Metrics:
Views: 22
Export: