Przejawy internacjonalizacji słownictwa z zakresu pojęć społeczno-politycznych w prasie polskiej na Litwie

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Przejawy internacjonalizacji słownictwa z zakresu pojęć społeczno-politycznych w prasie polskiej na Litwie
Alternative Title:
  • Socialinės ir politinės leksikos tarptautiškėjimo požymiai lenkiškoje Lietuvos spaudoje
  • Evidence of internationalization of social and political lexis in the Polish press in Lithuania
Keywords:
LT
Kariuomenė / Army; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Lenkų kalba / Polish language; Spauda / Press; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTĮvairių šalies socialinių politinių bei ekonominių pokyčių kalbiniai padariniai labiausiai išryškėja spaudoje, radijuje bei televizijoje. Šio straipsnio tikslas yra pateikti bei išanalizuoti internacionalizmus, kurių pastaruoju metu nemažai galime pastebėti lenkiškoje spaudoje Lietuvoje. Pateiktoje leksinėje medžiagoje aiškiai nusibrėžia tarptautinio masto socialinio politinio pobūdžio lingvistiniai sluoksniai leksinių ir morfeminių (fleksinių ir darybinių) internacionalizmų pavidalu. Išanalizavus išskirtas temines grupes paaiškėjo, kad dominuojanti leksinė grupė yra sąvokos susijusios su ES, politika, NATO bei kariuomene. Akivaizdžiai didelis šioms sritims priklausančių internacionalizmų skaičius yra susijęs su integracija bei nesenai įvykusiu Lietuvos įstojimu į Europos Sąjungą ir NATO. Su analizuojamos leksikos internacionalizacijos procesu yra susijęs naujų žodžių darybos būdų bei sudedamųjų dalių atsiradimas lenkų kalboje. Dėl to atsiranda hibridinės konstrukcijos, t.y. tokios konstrukcijos, kuriose vartojamos tarptautinės žodžių darybos dalys, tokios kaip: agro-, bio-, cyber-, euro -, e-, tele- ir kt. Pateiktos šiame straipsnyje leksemos – tai tarptautinių žodžių pavyzdžiai, patvirtinantys europietiškos leksikos skirstymo tendencijų kryptingumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Hibridinė leksika; Internacionalizacija; Lenkiška spauda Lietuvoje; Politinė leksika; Socialinė ir politinė leksika; Socialinė leksika; Tarptautiniai žodžiai; Žodžių daryba; Hybrid vocabulary; Internationalisms; Internationalization; Polish press in Lithuania; Political lexis; Social lexis; Socio-political lexis; Word-formation.

ENLinguistic consequences of various socio-political and economic changes in the country are mostly revealed in press, radio and television. The aim of the article is to present and analyze internationalisms, which are recently observed in the Polish press in Lithuania. In the presented lexical material layers of socio-political lexis of international scope in the form of lexical and morphemic internationalisms can be noticed. While analyzing the identified thematic groups, it appeared that the predominant lexical class are notions connected to EU, politics as well as NATO and the military. Apparent advantage of internationalisms of this kind refers to integration and recent Lithuania's accession to the EU and NATO. The process of internationalization of the analyzed lexis is connected to the rise of new means of word formation and constituents in the Polish language. As a result, hybrid constructions emerged, i.e. constructions in which foreign international elements of word formation such as: agro-, bio-, cyber-, euro-, e-, tele-, etc are found. Lexems, presented in the article, are good example of international words being an evidence of unified tendencies within European lexical division. [From the publication]

ISBN:
9789955203759
Related Publications:
Ekspansja "Eurosłownictwa" na łamach prasy polskiej na Litwie / Mirosław Dawlewicz. Poradnik językowy. 2005, no. 6, p. 25-35.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50208
Updated:
2023-07-09 19:56:42
Metrics:
Views: 6
Export: