Suwałki region after the Prudziszki Phase : an attempt to define the horizon of artifacts dated to the 7th-8th AD

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Suwałki region after the Prudziszki Phase: an attempt to define the horizon of artifacts dated to the 7th-8th AD
In the Book:
Transformatio mundi : the transition from the late migration period to the Early Viking Age in the East Baltic / edited by Mindaugas Bertašius. Kaunas: Kaunas University of Technology Department of Philosophy and Cultural Science, 2006. P. 173-182
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Gyvenvietės; Jotvingiai; Keramika; Laidosena; Piliakalniai; Prudziszki fazė; Slavai; Sudūviai; Suvalkų kraštas; VII-VIII a.; Vakarų baltai, jotvingiai (sūduvai), geležies amžius, piliakalniai, senovės gyvenvietės; 7-8 cent.; Burial customs; Hillforts; Pottery; Prudziszki Phase; Settlements; Slavs; Sudovians; Suwalki region; Western Balts, Yatvingians (Sudovians), Iron Age, hill-forts, old settlements; Yatvings.
Keywords:
LT
Archeologiniai radiniai / Artefacts; Gyvenvietės; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology); Jotvingiai; Keramika; Laidojimas. Laidotuvės. Šermenys / Burial. Funeral; Paveldas / Heritage; Piliakalniai / Hilforts; Prudziszki fazė; Slavai; Sudūviai; Vakarų baltai, jotvingiai (sūduvai), geležies amžius, piliakalniai, senovės gyvenvietės; VII-VIII a..
EN
7-8 cent.; Yatvings; Pottery; Prudziszki Phase; Settlements; Slavs; Sudovians; Suwalki region; Western Balts, Yatvingians (Sudovians), Iron Age, hill-forts, old settlements.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamas baltiškasis archeologinis paveldas Lenkijos teritorijoje. Siekiama atskleisti fragmentiškai archeologinėje medžiagoje atsispindintį, su jotvingiais sietiną VII–VIII a. laikotarpį Suvalkų regione ir Rytų Mozūrijoje bei įvardinti Sūduvių kultūros raidos fazes. Baltų gentis jotvingiai, kitaip sūduviai, šį regioną apgyvendino ankstyvaisiais Viduramžiais. Detalizuojama baltiškųjų gyvenviečių Suvalkų regione ir Rytų Mozūrijoje raida, pabrėžiamos kitų archeologinių kultūrų įtakos. Revoliucinius pokyčius Mozūrijos regione sukėlė Bogačevo archeologinė kultūra. II a. po Kristaus ši kultūra išplito, pasiekė Vakarų ir Vidurio Lietuvos teritorijas. III a. pradžioje Bogačevo kultūros įtaka slopo, analizuojamas regionas patyrė įtakas iš Sembos ir Lietuvos. Bogačevo, Lietuvos ir Sembos archeologinių kultūrų mišinys lėmė trijų vietos kultūrų grupių susiformavimą Suvalkų regione (Suvalkų, Augustavo ir Geldapės), kurias galima vadinti Sūduvių kultūros branduoliu. Chronologiškai aptariamas Sūduvių kultūros išplitimas, kontaktai su kitomis kultūrinėmis grupėmis ir komentuojami šiuos procesą atspindintys archeologiniai radiniai, išskiriamos atskiros, raidėmis įvardinamos, Sūduvių kultūros raidos fazės. Pabrėžiama, jog Sūduvių kultūros raidoje itin svarbi buvo vadinamoji Prūdiškės fazė, tačiau faktų pagrindimui dar trūksta detalių tyrimų. Straipsnyje pateikiama darbinė hipotezė yra puikus pamatas tolesniems Sūduvių kultūros tyrimams ir jos suskirstymui į atskirus periodus.

ENThe article gives an overview of the Baltic archaeological heritage in the territory of Poland. The aim is to provide information on the period from 7th to 9th century in the Suwalki region and East Masuria, which reflects itself in archaeological material in a fragmented manner and can be associated with Yotvingians, and identify the phases of the development of the Sudovian culture. The Yotvingians (Baltic people that can also be called Sudovians) inhabited this region in the early Middle Ages. The development of the Baltic settlements in the Suwalki region and in East Masuria is presented in great detail, the influences of other archaeological cultures are emphasized. In the Masurian region, revolutionary changes were caused by Bogaczewo archaeological culture. This culture has spread in 2 BC and reached the territories of Western and Central Lithuania. The influence of Bogaczewo culture was diminishing, the region in question was being influenced by Sembas and Lithuania. The mixture of Bogaczewo, Lithuanian and Sembas archaeological cultures resulted in the formation of three local cultural groups in the Suwalki region (Suwalki, Augustow and Goldap), which can be called the core of the Sudovian culture. The spread of the Sudovian culture and contacts with other cultural groups are chronologically discussed, comments, regarding archaeological finds that reflect this process, are provided, and separate phrases of the development of the Sudovian culture, identified with letters, are distinguished. It is emphasized that the so-called "Prūdiškės" phase was very important in the development of the Sudovian culture; however, there are not enough detailed studies justifying the facts. The working hypothesis presented in the article is a great foundation for further studies of the Sudovian culture and its division into separate periods.

ISBN:
9955982713
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50172
Updated:
2018-04-01 23:00:28
Metrics:
Views: 13
Export: