The Academic youth movement "Ramuvą" : from passive resistance to the "Community of the Old Faith of the Balts"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Academic youth movement "Ramuvą" : from passive resistance to the "Community of the Old Faith of the Balts"
In the Book:
Baltic countries under occupation : Soviet and Nazi rule 1939-1991 . 2003, P. 357-364. (Studia Baltica Stockholmiensia ; 23)
Keywords:
LT
Baltų bendruomenė; Etnokultūrinis sąjūdis; Lietuvių etnografinė veikla; Lietuvos studentų pasipriešinimas; Ramuvos judėjimas, sovietmetis, Vilniaus universitetas, etnografija, neopagonybė, pasipriešinimas; Romuvos klubas; Sovietų Lietuva; Studentų judėjimas Ramuva; Vilniaus universitetas
EN
Club of the Romuva; Community of the Balts; Ethno-cultural movement; Lithuanian ethnographic activity; Ramuva movement, soviet period, Vilnius university, ethnography, neo-paganism, resistance; Resistance of Lithuanian students; Soviet Lithuania; Student movement of the Ramuva; Vilnius University
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas akademinio jaunimo judėjimas „Ramuva“ ir jo veikla nuo pasyvaus pasipriešinimo apraiškų iki senojo baltų tikėjimo bendruomenės susiformavimo. Tyrimo tikslas – ištirti Vilniaus universiteto klubo „Ramuva“ veiklą ir konstatuoti, kaip klubas buvo susijęs su pasyviu pasipriešinimu sovietiniam režimui. Straipsnis paremtas Vilniaus universiteto rankraščių skyriaus medžiaga, periodine spauda, asmenine autoriaus refleksija. Tyrimo metodas – lyginti Komunistų partijos patvirtintą oficialią „Ramuvos“ veiklos programą su realių įvykių sąrašais ir spaudos informacija bei asmenine patirtimi. Straipsnyje apžvelgiamas istorinis kultūrinis kontekstas, kuriame brendo ir formavosi „Ramuva“, išskiriamos idėjos, lėmusios klubo įsteigimą, pristatomi judėjimo veikloje dalyvavę asmenys ir jų darbai. Dėmesys atkreipiamas į „Ramuvos“ organizacinę struktūrą ir narius, išskiriami klubo veiklai taikyti apribojimai ir mėginimai ieškoti kompromisų. Pabrėžiama, jog po 1972 metų „Ramuva“ galėjo išgyventi tik turėdama politinę globą. Komentuojama klubo politinė laikysena okupacinės politikos atžvilgiu, išskiriami veiklos rezultatai ir judėjimo likimas. Viena „Ramuvos“ veiklų buvo priešintis sovietiniam režimui. Šią išvadą pagrindžia faktas, jog nepaisant to, kad po 1990 metų buvo itin palankios sąlygos steigtis tautinę kultūrą puoselėjantiems klubams, visgi šio klubo veikla buvo apribota ir 1996 metais nutraukta. Vietoj jo susiformavo „Naujosios Romuvos“ klubas, ilgainiui tapęs senųjų baltų tikėjimų religine bendruomene.

ENThe article discusses the movement of the academic youth "Ramuva" and its activities from passive resistance manifestations to the formation of the old Balts faith community. The aim of the study is to investigate the activity of the club "Ramuva” of Vilnius University activities and to find how the club was related to the passive resistance against the Soviet regime. The article is based on the material from Vilnius University Manuscript Department, periodicals and personal reflection of the author. The research method is to compare the official, by the Communist Party approved activity programme of "Ramuva" with the actual events lists, media information and personal experience. The article overviews the historical cultural context in which "Ramuva" developed and formed, the ideas, which led to the establishment of the club, the participants of the movement and their work are presented. Attention is drawn to the structure and members of "Ramuva", the restrictions applied to the club activity and the attempts to find compromises are pointed out. It is emphasised that after 1972, "Ramuva" was able to survive only by having a political support. The club's political posture in aspect of occupation politics is commented, the results of the activity and the fate of the movement are highlighted. One of "Ramuva" activities was to resist the Soviet regime. This conclusion is justified by the fact that, despite after 1990, it was especially favourable conditions to establish clubs which cherished national culture, however, the club's activity was limited and stopped in 1996. Instead, "Naujoji Ramuva" club formed, which eventually became a religious community of the old Balts faith.

ISBN:
9122020497
Subject Area:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50079
Updated:
2017-07-11 11:29:44
Metrics:
Views: 2
Export: