Naudojimosi vaizdo konferencijomis galimybės nevyriausybinėse sporto organizacijose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naudojimosi vaizdo konferencijomis galimybės nevyriausybinėse sporto organizacijose
Alternative Title:
Use of video conference opportunities at non-governmental sports organizations
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2013, Nr. 2 (72), p. 52-58
Keywords:
LT
Informacinės ir komunikacinės technologijos; Informacinės komunikacinės technologijos; Sporto organizacija; Sporto organizacija, informacinės komunikacinės technologijos, vaizdo konferencijos, susirinkimai; Susirinkimai; Vaizdo konferencijos.
EN
Communication Technologies (ICT), video conference,; Information and Communication Technologies (ICT); Meeting; Meetings; Sport organization; Sport organization, Information and; Video conference.
Summary / Abstract:

LTŠiandien, analizuojant sėkmingai veikiančias sporto organizacijas, nustatyta, kad jos į daugelį veiklos procesų yra įdiegusios informacines komunikacines technologijas (IKT). Tinkamai parinktos IKT gali padidinti atskirų administracinių uždavinių sprendimo efektyvumą, taip pat ir priimant sprendimus organizuojamuose susirinkimuose bei posėdžiuose. Kaip vieną efektyviausių tokių priemonių susirinkimams ir posėdžiams vesti galima išskirti vaizdo konferencijas (Langford, Robertson, 2011). Tačiau analizuojant IKT, tarp jų ir vaizdo konferencijų, svarbą sporto organizacijoms daugiau dėmesio reikėtų skirti ne tiek funkciniam technologijų pajėgumui, kiek aplinkai, kurioje jos funkcionuoja – žmonių, informacijos ir informacinių technologijų kombinacijai. Vis dėlto ypatinga reikšmė turėtų būti skiriama vartotojui, nes išmokimas naudotis pažangia technologija ir jos naudojimas priklauso nuo asmens tikėjimo, kad naudotis nauja technologija bus lengva ir reikės mažai pastangų, o naudojimasis padidins darbo efektyvumą (Davis, 1989). Iškeltas probleminis klausimas – kokie veiksniai labiausiai gali lemti sporto organizacijos narių sprendimą naudotis vaizdo konferencijomis? Tyrimo objektas – naudojimosi vaizdo konferencijomis galimybės. Tyrimo tikslas – atskleisti galimybes naudotis vaizdo konferencijomis nevyriausybinėje sporto organizacijoje – Lietuvos plaukimo federacijoje (LPF). Tiriant veiksnius, turėjusius įtakos LPF Vykdomojo komiteto narių sprendimui naudotis vaizdo konferencijomis, buvo pasirinktas kiekybinis tyrimas, kurio metu vykdyta anketinė apklausa. Duomenų analizė atlikta naudojant aprašomąją statistiką.Į tyrimo instrumentą – klausimyną, remiantis mokslininkų identifikuotais ir tyrinėtais veiksniais (Mosbeh, Soliman, 2008), buvo įtraukti devyni veiksniai: suvokiamas naudingumas, suvokiamas naudojimo paprastumas, suderinamumas, savarankiško naudojimosi kompiuteriu efektyvumas, asmeninis novatoriškumas, vadovo spaudimas, savo paties įvaizdis, techninė parama, aukščiausių vadovų parama. Prie kiekvieno veiksnio buvo pateikiami teiginiai, įvertinti Likerto skalėje nuo 1 iki 5 balų (1 – visiškai nesutinku, 2 – nesutinku, 3 – neturiu nuomonės, 4 – sutinku, 5 – visiškai sutinku). Apskaičiavus visų analizuotų devynių veiksnių vidurkius, remiantis jiems priskirtais teiginiais, buvo siekta išsiaiškinti, kurie veiksniai turėtų didžiausią įtaką LPF Vykdomojo komiteto narių sprendimui naudoti vaizdo konferencijas. LPF Vykdomojo komiteto nariai daugiausia vaizdo konferencijas naudotų dėl jų nesudėtingumo (suvokiamo naudojimo paprastumo veiksnys – 3,58 balo), taip pat dėl to, kad jaučiasi novatoriški ir sugebantys savarankiškai atlikti vaizdo konferencijų funkcijas (asmeninio novatoriškumo veiksnys – 3,51 balo; savarankiško naudojimosi kompiuteriu efektyvumo veiksnys – 3,46 balo). Didžiausios kliūtys, trukdančios naudoti vaizdo konferencijas, – techninės paramos ir vadovų paramos trūkumas (techninės paramos veiksnys – 2,27 balo; aukščiausių vadovų paramos veiksnys – 2,5 balo). Atliktas tyrimas atskleidė, kad Lietuvos plaukimo federacijos Vykdomojo komiteto narių apsisprendimui naudoti vaizdo konferencijas didžiausią įtaką turėtų jų naudojimo paprastumas, narių polinkis domėtis naujausiomis technologijomis, įrankio novatoriškumas ir sugebėjimas savarankiškai efektyviai naudotis teikiamomis galimybėmis. [...]. [Iš leidinio]

ENToday the analysis of the well-established sports organizations refers to organizations in which a number of business processes have integrated the Information and Communication Technologies (ICT). Properly chosen they may increase the administrative challenges of individual performance and also including decisionmaking in organized meetings. As one of the most effective tools for such meetings we can distinguish the video conference tools (Langford, Robertson, 2011). Analysing the ICT and also including the video conference tools importance in sports organizations we shouldn’t talk about the functional capacity of the technology but especially talk about the user. It is because in today’s advanced technology and high circulation of information the command and use depends on the users beliefs. The user has to belief that the use of the new technology will be easy, will cost a little effort and will increase efficiency (Davis, 1989). Expressed thoughts allowed raising the problem question – what are the factors that leads to sports organization members’ decision to use video conference? The object of the research is the use of video conference opportunities. The aim of the research is to reveal the opportunities of the use of video conference at non-governmental sports organization – Lithuanian Swimming Federation (LSF). The quantitative research was chosen to analyse the decision to use the video conference in the organization by the members of executive committee of LSF. Quantitative research was based on questionnaire survey and data was analysed using descriptive statistics. Survey instrument – the questionnaire was adapted according the Mosbeh and Soliman (2008) identified nine factors: (perceived usefulness, perceived easy of use, compatibility, computer self-efficacy, personal innovativeness, supervisor pressure, self image, technical support, top management support).Aiming to asses each factor, the respondents were asked to evaluate questions on a five point Likert Scale (where 1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = neutral, 4 = agree, 5 = strongly agree). After the nine factors averages were analysed according to the statements attributed to them, the aim was to find out what are the factors that lead to executive committee members of LSF decision to use video conference. The members of executive committee of LSF will use the video conference because of its easy use (perceived usefulness – 3,58 points) also because of the users who feel innovative and can independently use the tool functions (personal innovativeness – 3,51 points; computer self-efficacy – 3,46 points). The biggest barriers to the use of video conference tool was non technical support and the lack of top management support (technical support – 2,27 points, top management support factor – 2.5 points). The research showed that determination of using video conference mostly influenced the members of executive committee of Lithuanian Swimming Federation are perceived usefulness, the members propensity to take interest in the latest technology, tool innovativeness and computer self-efficacy. The biggest barriers to the use of video conference tool were non technical support and the lack of top management support. So we can assume that providing better technical support will help to reduce the organizations material resources as well as promoting the use of effective time employees during working hours. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimas / Diana Bagdonienė, Asta Daunorienė, Aušra Simanavičienė. Ekonomika ir vadyba. 2011, Nr. 16, p. 654-663.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49958
Updated:
2019-02-16 11:38:20
Metrics:
Views: 5
Export: