The Changing approach to the health policy and governance : insights from Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Changing approach to the health policy and governance: insights from Lithuania
In the Journal:
Keywords:
LT
Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTVyravusios idėjos dėl sveikatos apsaugos politikos ir jos įgyvendinimo gerinimo šiandien keičiasi, nes ankstesni teoriniai modeliai nebeatitinka praktinių realinių. Straipsnio tikslas – pristatyti besikeičiantį požiūrį į sveikatos apsaugos politiką ir jos įgyvendinimą bei aptarti tinkamą viešojo valdymo modelį, kuris leistų Lietuvoje praktiškai įgyvendinti efektyvią sveikatos apsaugos politiką. Šiuo tikslu buvo atlikta aktualios literatūros analizė, taip pat išnagrinėtas „Lietuvos sveikatos programos 2020“ projektas bei aktualūs Europos Sąjungos teisės aktai. Straipsnyje pristatoma pagrindinių viešojo valdymo modelių logika, apibendrintai pateikiami kiekvieno modelio ypatumai, pažymint jų vaidmenį šiandienos Lietuvos sveikatos apsaugos politikos srityje. Nustatyta, jog Lietuvoje, kaip ir tarptautinėje erdvėje, prioritetas teikiamas „iš apačios į viršų“ valdymo modeliams, grįstiems tinklaveika, partnerystės ir bendradarbiavimo plėtojimu. Vyraujantis požiūris į sveikatos apsaugos politikos ir šios politikos įgyvendinimo gerinimą atspindi naujojo viešojo valdymo prielaidas. Taigi šis modelis ir galėtų būti ta paradigma, kuri įgyvendinta praktikoje leistų geriau realizuoti dominuojančias idėjas ir nuostatas sveikatos politikos atžvilgiu. Viena vertus, ribota tyrimo apimtis ir detalesnės empirinių duomenų analizės būtinybė neleidžia daryti didesnių apibendrinimų. Kita vertus, atlikta apžvalga siūlo aktualių praktinių įžvalgų, kurios gali būti svarbios siekiant užsibrėžtų Lietuvos sveikatos politikos tikslų.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos sveikatos politika; Naujasis viešasis valdymas; Naujoji viešoji vadyba; Sveikatos politika ir valdymas; Tardicinis viešasis administravimas; Viešasis administravimas; Viešasis valdymas; Health policy and governance; Lithuanian health policy; New public governance; New public management; Public administration; Public governance; Traditional public administration.

ENThe prevailed ideas regarding health care policy and the betterment of its implementation today are changing, because previous theoretical models do not conform to the practical real models. The purpose of the article is to introduce the changing view towards health care policy and its implementation, and to discuss the proper public management model, which would allow in Lithuania to implement effective protection of health policy. For this purpose, the analysis of relevant literature was carried-out, the project "Lithuanian Health Programs 2020" and relevant statutes of law of the European Union were reviewed as well. The logic of main public management models are introduced in the article, the features of each model, by highlighting their role in the today's area of Lithuanian protection of health policy, are summarily submitted. It is determined that in Lithuania as well as in the international area priority is given for "from down to up" management models, which are based on networking, development of partnership and cooperation. The prevailing viewpoint towards the protection of health policy and the betterment of it reflect the preconditions of the new public management. Thus, this model can be that new paradigm, which implemented in practice would allow better realizing the dominant ideas and provisions in respect of the health policy. On the one hand, limited scope of the research and the necessity of a more detailed analysis of empirical data does not allow making bigger summarizations. On the other hand, the carried-out review proposes relevant practical insights, which might be important in order to achieve the set up goals of Lithuanian health policy.

ISSN:
2345-0126
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49622
Updated:
2022-08-30 16:57:25
Metrics:
Views: 13
Export: