Fridrichas Kuršaitis žodynininkas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Fridrichas Kuršaitis žodynininkas
In the Journal:
Gimtasis žodis. 2006, nr. 4, p. 31-35
Keywords:
LT
Prūsija (Prussia); Aukštaičiai / Aukštaitian dialect; Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skiriamas Fridricho Kuršaičio - žymiausio XIX a. lietuvių kalbininko, gramatikos ir žodynų autoriaus, Mažosios Lietuvos religinės raštijos leidėjo ir redaktoriaus - 200-osioms gimimo metinėms. Vienas svarbiausių F. Kuršaičio darbų yra jo "Lietuvių kalbos gramatika" (Halle, 1876). F. Kuršaitis yra dviejų žodynų autorius. Jo "Lietuvių kalbos žodynas" susideda iš dviejų dalių: žodyno vokiečių - lietuvių kalba dalis išėjo Halėje dviem tomais I t. 1870, II t. -1874 (iš viso 1113 puslapių ), o "Lietuvių - vokiečių kalbų žodynas" taip pat išleistas Halėje 1883 m., yra 530 puslapių ir turi apie 20 000 žodžių . F. Kuršaičiui darbuotis lituanistikos dirvoje teko sunkiomis lietuvininkams ir jų kalbai sąlygomis. Nevienalytėje gyventojų tautiniu požiūriu Prūsijoje šalia vokiečių daugumos gyveno lenkai ir lietuvininkai. Jų XIX a. viduryje būta per 150 000. Nors baudžiava ir buvo panaikinta 1807 m., lietuviai valstiečiai ekonomiškai priklausė nuo vokiečių junkerių (dvarininkų ), o tai ir buvo viena iš germanizavimo priežasčių. Laikui bėgant, siaurėjo lietuvių kalbos teisės, jos vartojimo ribos. Dėl gyvosios kalbos (vakarų aukštaičių tarmės) lietuviškos medžiagos, dėl jos kritiškos atrankos, parodančios realią vartoseną, dėl lietuviškų žodžių kirčiavimo ir priegaidžių žymėjimo F. Kuršaičio žodynai laikomi geriausiai parengtais Mažojoje Lietuvoje. Kartu žodynai turėjo didelę reikšmę ir lietuvių bendrinės kalbos leksikos norminimui, jų medžiaga gausiai panaudota akademinio "Lietuvių kalbos žodyno" tomuose ( I-XX , 1941-2002).Reikšminiai žodžiai: žodynininikas; Prūsijos lietuviai; Bažnytinių raštų leksika; Orientalistika; Vakarų aukštaičiai lietuvai; žodžių daryba.

ENThe article is dedicated to the 200 years’ anniversary of the birth of Fridrich Kuršaitis – the most well-known Lithuanian linguist of the 19th century, author of grammar books and dictionaries, the publisher and editor of religious literature of Lithuania Minor. Among the most important works by F. Kuršaitis is his "Lietuvių Kalbos Gramatika" (Halle, 1876). F. Kuršaitis is an author of two dictionaries. His "Lietuvių Kalbos Žodynas" consists of two parts: the part of the dictionary in the German – Lithuanian language was published in Halle in two volumes – Vol. I in 1870, Vol. II in 1874 (1113 pages totally) and the "Lietuvių - Vokiečių Kalbų Žodynas", which was also published in Halle in 1883, has 530 pages and consists of about 20 000 words. F. Kuršaitis worked in the area of the Lithuanian language studies in the environment, very difficult for researchers of the Lithuanian language. Poles and Lithuanians resided in Prussia, which was variegated in terms of nationality of its inhabitants, together with the German majority. In the middle of the 19th century there were about 150 000 Poles and Lithuanians. Although the serfhood was abolished in 1807, Lithuanian peasants were still economically dependent on German junkers, which was one of the main reasons for Germanizing. In the course of time, the rights of the Lithuanian language and its usage limits diminished. Thanks to their live language (the Western Upper Lithuanian dialect) and the critical selection of the language, showing the real use and thanks to the marking of stress in Lithuanian words F. Kuršaitis’s dictionaries are considered the best in Lithuania Minor. The dictionaries also had large significance for the standardization of the lexis of the common Lithuanian language, their material is vastly used in the volumes of the academic "Lietuvių Kalbos Žodynas" (I-XX, 1941-2002).

ISSN:
0235-7151
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4961
Updated:
2018-12-17 11:46:52
Metrics:
Views: 30    Downloads: 1
Export: