Vidaus audito veiklos organizavimas profesinio mokymo įstaigose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidaus audito veiklos organizavimas profesinio mokymo įstaigose
Alternative Title:
Internal audit organization of vocational training institutions
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2012, 2012, p. 99-104
Keywords:
LT
Lietuvos profesinio mokymo įstaigos; Profesinio mokymo įstaigos; Vidaus auditas; Vidaus audito paslauga; Vidaus audito paslaugos; Vidaus auditorius.
EN
An internal auditor; Internal audit; Internal audit service; Internal auditor; Lithuanian vocational training institutions; The internal audit service; Vocational training institutions.
Summary / Abstract:

LTVidaus auditas yra pakankamai jauna sritis, pasaulinėje auditorių praktikoje pradėjusi formuotis 1940 - 1950 m. Lietuvos viešojo sektoriaus vidaus audito sistema pradėjo formuotis 2000 m. 1997 metų liepos 31 dieną buvo įsteigta Vidaus auditorių asociacija, o 2000 metų liepos mėnesį ši asociacija įstojo į Vidaus auditorių institutą JAV Lietuvos skyriaus teisėmis. Lietuvos Respublikos vidaus audito ir vidaus kontrolės įstatyme yra numatytas vidaus audito tarnybos steigimas. Vadovaujantis šiuo įstatymu viešajame sektoriuje turi būti steigiamos vidaus audito tarnybos arba vidaus auditą įstaigoje turi atlikti steigėjo vidaus audito tarnybos vidaus auditoriai. Iki Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos profesinio mokymo įstaigose vidaus auditoriaus pareigybė (etatas) nebuvo įsteigta. Nuo 2003 m. profesinio mokymo įstaigose patvirtintas vyriausiojo vidaus auditoriaus etatas. Vidaus auditorius profesinio mokymo įstaigose atlieka vidaus audito tarnybos vadovo funkcijas, taip pat įstaigoje atlieka vidaus auditus. Vidaus auditorius profesinio mokymo įstaigose vadovaujasi įstaigos vadovo patvirtintais dokumentais: vidaus audito metodika, vidaus audito nuostatais, vidaus auditoriaus etikos taisyklėmis bei pareigybės aprašymu, ir Lietuvos Respublikos teisės norminiais aktais, reglamentuojančiais vidaus audito veiklą. Lietuvos Respublikos norminiai teisės aktai nereglamentuoja vidaus auditoriaus, kaip atskiro veiklos subjekto, veiklos viešajame juridiniame asmenyje, todėl vyriausiojo vidaus auditoriaus veiklos organizavimo būdai profesinio mokymo įstaigose nėra pakankamai aiškūs. Tikslas – ištirti vidaus audito organizavimo būdus Lietuvos profesinio mokymo įstaigose. Objektas – vidaus audito veiklos organizavimas.Uždaviniai: 1. Įvardyti vidaus audito veiklos organizavimo būdus. 2. Atskleisti, kaip yra organizuojamas Lietuvos viešojo sektoriaus vidaus auditas. 3. Atlikti Lietuvos profesinio mokymo įstaigų vidaus audito veiklos organizavimo būdų analizę. Mokslinio tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė ir sintezė, dokumentų analizė, internetinės informacijos analizė. [Iš Įvado]

ENThe analysis of the Internal Audit Organization of Vocational Training Institutions is carried out in this article. The internal audit is quite young sphere though in global audit practice it started to form in 1940-50, that is the twentieth century. In the literature are indicated such ways of organizing audit as establishing internal audit service in an office or performing it both, by the internal audit official members from the main office or by asked external specialists. The internal audit board might be comprised by one member only. In Lithuania the internal audit system of public sector was started to form in 2000. The internal audit service has to be established if there are not less than 200 posts confirmed. In case with less than 200 posts confirmed, the internal audit service might be established by the Government regulations or the internal audit might be performed by the internal audit service founded by a juridical entity. Less than 200 posts as well as a senior internal auditor is confirmed in Lithuanian Vocational Training Institutions. However, the internal audit service should be established in the public sector of Lithuania or the internal audit of Vocational Training Institutions should be performed by the internal auditors from the internal audit of Educational Ministry of Lithuanian Republic. [From the publication]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Veiklos auditas / Stasys Puškorius. Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2004. 351 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49420
Updated:
2020-07-08 15:40:59
Metrics:
Views: 13    Downloads: 3
Export: