Komunikacinio saugumo koncepcija saugumo tyrimuose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komunikacinio saugumo koncepcija saugumo tyrimuose: disertacija
Alternative Title:
Concept of Communicational Security in Investigations
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
149 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai mokslai, politikos mokslai) - Vilniaus universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Conception of communicational security in security studies Vilnius, 2006 37 p
Summary / Abstract:

LTEsminė darbo idėja – siekis aptarti naujo tipo grėsmes, kylančias dėl augančios informacinės priklausomybės ir informacinių-komunikacinių procesų poveikio valstybės valdymui ir saugumui. Atsižvelgiant į komunikacinių procesų reikšmę šiuolaikinio saugumo kontekste, siekiama papildyti racionalistinę B.Buzano saugumo tyrimų metodiką. Keliamas klausimas, ar galima suderinti racionalistinį komunikacinių grėsmių vertinimą ir konstruktyvistinį požiūrį į saugumą bei grėsmes. Disertacijos tikslas: papildyti saugumo tyrimų sektorizavimo ir saugumizavimo modelius, laikantis objektyvistinio saugumo aiškinimo, tačiau įtraukiant suvokimo veiksnių reikšmę grėsmių vertinimuose. Siekiama išlaikyti pozityvistinę epistemologiją (siekti tikslesnio, racionalaus saugumo fenomeno pažinimo) ir įtraukti konstruktyvistinius saugumo vertinimo aspektus (atsižvelgti į galimybę, jog saugumo ar grėsmių pokyčiams turi įtakos ne tik objektyvūs saugumo parametrai, bet ir tai, kaip grėsmės bus vertinamos intersubjektyvių prasmių kontekste). Disertacijoje komunikacinio saugumo sektorius aptariamas dviem aspektais: kaip atskiras saugumo sektorius (apibūdinamos saugumo sektoriaus ribos, sektoriaus objektai ir kiti elementai) ir saugumo sistemos lygiu (aptariama komunikacinio saugumo sektoriaus vieta ir funkcijos saugumo sistemoje). Daroma išvada, kad komunikacinė grėsmių analizė gali padėti desaugumizuoti kai kurias problemas. Teigiama, kad skirtingų ontologinių ir epistemologinių požiūrių derinimas prisideda prie saugumo vertinimų tikslumo. [Iš leidinio]

ENThe main objective is to discuss new dangers arising from growing information dependency and the influence of information-communication processes on the administration of a country and on its security. Considering the importance of the communication processes in the context of modern security, the objective is to supplement B. Buzan's rationalistic security investigation methodology. The aim of the dissertation is to supplement the sectorization and securitization models of security investigations, by maintaining an objectivistic explanation of security, however, incorporating the importance of the perception factor in the evaluations of dangers. The author seeks to maintain positive epistemology (more accurate, rational cognition of the security phenomenon) and to incorporate constructivist security evaluation aspects (to take into consideration the possibility that the changes in security and dangers are affected not only by objective security parameters, but also by the fact of how the dangers will be evaluated in the context of inter-subjective meaning). The dissertation discusses the communication security sector in two aspects: as a separate security sector (defines the security sector boundaries, the sector’s objects and other elements) and on the security system level (discusses the communication security sector’s place and functions in the security system). The conclusion is made that communication danger analysis can help to de-securitize certain problems. It suggests that coordination of various ontological and epistemological attitudes contributes to the accuracy of security evaluation.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4932
Updated:
2022-02-07 20:09:30
Metrics:
Views: 48
Export: