Lietuvos ir Čekoslovakijos prekybos santykių reguliavimas: derybos ir susitarimai 1931-1939 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ir Čekoslovakijos prekybos santykių reguliavimas: derybos ir susitarimai 1931-1939 metais
Alternative Title:
Regulation of Lithuania and Czechoslovakia trade relations: negotiations and agreements in 1931-1939
In the Journal:
Lietuvos istorijos studijos [LIS] [Studies of Lithuania's History]. 2004, t. 14, p. 72-87
Keywords:
LT
Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades; Žemės ūkis / Agriculture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas Lietuvos ir Čekoslovakijos prekybinių santykių reguliavimas 1932¬–1939 m., t. y. dvišalės derybos ir siekiami bei pasiekti rezultatai. Straipsnis parengtas tiriant ir analizuojant neskelbtą Lietuvos ir Čekijos archyvų medžiagą. Ypač plačiai analizuojamas diplomatinis susirašinėjimas tarp Lietuvos ir Čekoslovakijos užsienio reikalų ministerijų bei šių šalių diplomatų. Lietuvos oficialiuosius sluoksnius ieškoti glaudesnio prekybos santykių su Čekoslovakija reguliavimo vertė ryškėjantys ekonominės krizės padariniai Lietuvos ūkiui bei ypač pasyvus Lietuvos dvišalis prekybinis balansas. Lietuvos užsienio reikalų ministerija ėmėsi žingsnių šiems klausimams spęsti. Visų pirma buvo siekiama padidinti Lietuvos žemės ūkio produktų (sviesto, kiaulių, kiaušinių, taukų) eksportą į Čekoslovakiją, kuris įvairiais būdais buvo ribojamas saugant Čekoslovakijos valstybės rinką ir jos interesus prekybos srityje. Atliktas tyrimas patvirtino, jog Čekoslovakijos delegacija po ilgų svarstymų 1932 m. rudenį sutiko pradėti derybas su Lietuvos delegacija, derybų metu pavyko susitarti dėl įvežamų ir išvežamų prekių apimčių bei asortimento. Dvišaliai prekybiniai santykiai vystėsi pagal delegacijų pasiektą žodinį susitarimą. 1936m., 1937 m. derybose dalyvavo tik Lietuvos diplomatai rezidavę Prahoje. Prekybos apimtys ir asortimentas buvo apibrėžtas pasirašytose sutartyse 1938 m. Prahoje ir 1939 m. Kaune. Lietuvai pavyko pasiekti aktyvaus prekybinio balanso 1937 m. ribojant tekstilės importą ir plečiant žemės ūkio produktų eksportą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Čekoslovakija; Prekybos santykiai; Derybos; Susitarimai; Žemės ūkio produktai; Czechoslovakia; Trade Relations; Negotiations; Agreements; In 1931-1939; Agriculture products.

ENThe article analyses regulation of trade relations between Lithuania and Czechoslovakia in 1932–1939, i.e., bilateral negotiations and the results to be achieved and those that have been achieved. Diplomatic correspondence between foreign ministries and diplomats of Lithuania and Czechoslovakia is analysed in great detail. Consequences of the economic crisis to Lithuania’s economy and especially passive Lithuania’s bilateral trade balance made the official structures of Lithuania seek for closer trade relations with Czechoslovakia. The Ministry of Foreign Affairs of Lithuania took steps to resolve these issues. First of all it was sought to increase export of Lithuanian agricultural products (butter, pigs, eggs, fat) to Czechoslovakia, which was restricted in various ways protecting the market of Czechoslovakia and its interests in the sphere of trade. The investigation carried out confirmed that after long lasting considerations Czechoslovakia’s delegation agreed in the autumn of 1932 to start negotiations with Lithuania’s delegation. During the negotiations an agreement was reached on the volumes and assortment of imported and exported goods. Bilateral trade relations developed according to the verbal agreement reached by the delegations. Only Lithuanian diplomats who resided in Prague took part in the negotiations in 1936 and 1937. The volumes and assortment of trade were defined in the agreements signed in Prague in 1938 and in Kaunas in 1939. Lithuania managed to achieve active trade balance in 1937 by limiting import of textiles and expanding export of agricultural products.

ISSN:
1392-0448; 1648-9101
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4931
Updated:
2018-12-17 11:20:24
Metrics:
Views: 16    Downloads: 5
Export: