Lietuvos Respublikos kariniai teismai 1919-1940 m. : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos kariniai teismai 1919-1940 m: disertacija
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012.
Pages:
214 p
Notes:
Disert. rengta 2008-2012 m. Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2012. Bibliografija.
Keywords:
LT
Teismas; Kariuomenė; Nusikaltimas; Bausmė.
EN
Court; Army; Crime; Penalty.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Military courts of the Republic of Lithuania in 1919-1940 Kaunas, 2012 27 p
Summary / Abstract:

LTKariuomenės teisminėms institucijoms priskirtini Armijos (Kariuomenės) teismas, pulko teismas, karo (lauko) teismas ir karininkų garbės teismas pradėjo funkcionuoti Krašto apsaugos ministerijos žinyboje ne iš karto, o vienas po kito įsteigti veikė iki pirmosios sovietinės okupacijos. Jas galima įvardyti kaip ypač svarbias Lietuvos Respublikos teismines institucijas, kurios dėl beveik visą Nepriklausomybės laikotarpį veikusios vienokios ar kitokios nepaprastosios (ypatingosios) padėties rūšies pasižymėjo plačia kompetencija, greitais sprendimais ir griežtomis bausmėmis ne tik kariams, bet ir civiliams asmenis, o autoritarinio režimo metais buvo vienomis iš režimą palaikiusių, vykdžiusių ir vidaus padėtį reguliavusių ir kontroliavusių, įtakojusių valstybės procesus, institucijų. Į šias teismines struktūras pradėta žiūrėti su baime, pagarba, ypač dėl skaudžios teisinės praktikos ir patirties. Šios disertacijos tikslas – remiantis šaltiniais ir moksline literatūra atskleisti Lietuvos Respublikos karinių teismų istorinę raidą 1919–1940 m. laikotarpiu, išnagrinėjant ir įvertinant šių teisingumo institucijų reikšmę ir vietą teisminės valdžios struktūroje, atsiradimo aplinkybes, struktūrinius dėsningumus ir esminius funkcionavimo bruožus. O šiam tikslui pasiekti stengtasi išsiaiškinti vietos kariuomenės teisinių institucijų atsiradimą lėmusias istorines aplinkybes, sąlygas ir poreikius; išnagrinėti karinių teismų struktūros ir personalinės sudėties ypatumus; išanalizuoti karinių teismų kompetencijos erdves ir veiklos specifiką; aptarti ir įvertinti kariuomenės teisingumo institucijų tobulintinus aspektus, jų reorganizavimą ir likvidavimą.

ENThe Army (Military) court, the Regiment court, the Martial field court and the Military court of honour began functioning under the Ministry of National Defence Republic of Lithuania not from the very beginning, but operated one after another to the first Soviet Occupation in 1940. Military courts can be identified as particularly important judicial authorities of the Republic of Lithuania, which due to different types of emergency (special) situations that were present during nearly the entire period of the Independence were characterised by extensive expertise, quick decisions and strict penalties not only for soldiers but also civilians, while during they of the authoritarian regime, these courts were one of the institutions that sustained and implemented the regime, controlled the internal situation and influenced processes in the state. These judicial structures were observed with fear and respect also because of painful legal practice and experience. The goal of the dissertation is to reveal the historical development of military courts in the Republic of Lithuania in 1919–1940, while referring to sources and scientific literature. To examine and evaluate the significance of these judicial authorities and their place within the judiciary structure, the general background, structural regularities and essential features of functioning. The following tasks were set in order to achieve the goal: to find out historical circumstances and needs that conditioned the local military legal authorities to emerge; to examine peculiarities of the military court structure and the staff composition; to analyse the area of competence and specificity of activities of military courts; to discuss and evaluate aspects-to-improve of the military justice authorities, their reorganisation and liquidation.

ISBN:
9789955128342
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49248
Updated:
2014-02-07 20:08:20
Metrics:
Views: 59
Export: