Tyrėjų profesinio pasirengimo bei profesinės veiklos galimybių vertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tyrėjų profesinio pasirengimo bei profesinės veiklos galimybių vertinimas
Keywords:
LT
Galimybių vertinimas; Lietuva; Mokslininkai; Profesinis pasirengimas; Profesinė veikla; Tyrėjai; Tyrėjai, profesinis pasirengimas, vertinimas.
EN
Estimation of facilities; Lithuania; Professional activity; Professional readiness; Researchers; Researchers, profesional readiness, evaluation; Scientists; Vocational training.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatytas vykdytas sociologinis tyrimas, kurio tikslas – nustatyti projekto metu įgyvendintų mokslininkų ir tyrėjų kvalifikacijos kėlimo priemonių efektyvumą ir gautų duomenų pagrindu pateikti apibendrinimus bei išvadas, kurios galėtų būti naudingos Lietuvos mokslininkų kvalifikacijos kėlimo sistemai tobulinti. Tyrime anketavimo būdu buvo apklausti mokslininkai, dalyvavę įvairiuose projekto įgyvendinamuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose (kvalifikacijos kėlimo proceso dalyviai). Apklausoje dalyvavo 300 mokslininkų. Tyrimo metu buvo aiškintasi, kaip tikslinės grupės mokslininkai vertina savo profesinį pasirengimą, išryškinamos tos sritys, kuriose šio pasirengimo, respondentų manymu, bent kiek nepakanka. Vertindami savo profesinį pasirengimą apie trečdalis tirtų mokslininkų mano, jog jis yra visiškai pakankamas. Vis dėlto didesnė apklaustųjų dalis nurodė juntą įvairių žinių ir gebėjimų stygių. Daugiau nei pusė respondentų nurodė teorinių žinių trūkumą. Praktinio pasirengimo nepakankamumu skundėsi truputį mažesnė dalis mokslininkų. Rečiausiai buvo minėta bendrųjų asmenybinio pobūdžio gebėjimų stoka – ji aktuali maždaug trečdaliui respondentų. Tik nežymi apklaustųjų dalis pripažino, kad nekelia savo kvalifikacijos. Dažniausiai tikslinės grupės mokslininkai kvalifikaciją kelia savarankiškai, savišvietos būdu. Daugumai apklaustų mokslininkų labai svarbūs ir svarbūs tokie aspektai, kaip profesinis pasitenkinimas, mokslinė informacija, pagrindinių publikacijų prieinamumas bei gera tyrimų infrastruktūra.

ENThis article presents a sociological research that aims to assess the effectiveness of the qualification raising tools for scientists and researchers, implemented during this project and based on the gathered data to provide the conclusions, which could be beneficial to improve the qualification raising system of Lithuanian scientists. Scientists, who attended various qualification raising events during the project (participants of the qualification raising process) were surveyed. 300 scientists participated in the survey. The study examined, how the target group scientists assess their professional training, highlighting the fields, where, according to respondents, the training is somehow insufficient. Assessing their professional training, approximately a third of the scientists participating in the study believe that it is completely sufficient. However, the major part of respondents indicated the lack of knowledge and competences in different fields. More than a half of respondents indicated to be lacking theoretical knowledge. A little less scientists complained to be lacking practical training. The lack of general personal competences was the least common as it was relevant only to about a third of respondents. Only a small part of respondents admitted not to raise their qualification. Usually the target group scientists raise their qualification themselves, by self-learning. The majority of the surveyed scientists considered such aspects as professional fulfilment, scientific information, the accessibility of principal publications and good infrastructure for research to be important and very important.

ISBN:
9789955876007
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48574
Updated:
2019-03-22 18:52:52
Metrics:
Views: 1
Export: