Peculiarities of managing open to science organizations

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Peculiarities of managing open to science organizations
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas - atlikus mokslinės literatūros analizę, ištirti atvirų mokslui organizacijų vadybos ypatumus. Atvira mokslui organizacija (AMO) - tai organizacija, kuri turi pagrindinius šiuolaikinės organizacijos bruožus, iš kurių pagrindinis yra didelė pridėtinė vertė, sukuriama taikant unikalias žinias. Kiti AMO bruožai - humanistinis, bet ne mechaninis organizacijos požiūris, pažangūs vadybos metodai; intensyvi informacijos vadyba ir jos aktyvus naudojimas; lankstus prisitaikymas prie rinkos pokyčių bei galimybė įtakoti palankius rinkos lūžius, kurie padeda padidinti organizacijos konkurencingumą. AMO niekada neveiks kaip griežtai struktūrizuota, hierarchinė organizacija. Jos pagrindas yra procesai, partnerystė, kultūra, rinka, kas padeda tobulėti ir mokytis. Vadyba nėra atskirta nuo kasdienės veiklos. Ji yra svarbi jungtis tarp organizacijos ir jos aplinkos ir vartotojų. Strategija neturi būti kuriama deleguojant atsakomybę nuo aukščiausio hierarchinio lygio žemyn. Priešingai, kūrybiniame strategijos procese turėtų dalyvauti visi organizacijos darbuotojai. Jie turėtų bendrauti su klientais ir tokiu būdu gauti dinamišką strateginę informaciją apie rinką ir klientus. AMO tikslas - tapti unikalia ir konkurencinga, sukuriant vartotojui pridėtinę vertę. Tai pasiekti gali padėti tik efektyvi žinių vadyba. Todėl labai svarbu valdyti inovacijas, kurios yra efektyvesnės, jei organizacija yra orientuota į kūrybinį ir eksperimentinį procesą. Tačiau būtina optimaliai subalansuoti kasdienes vadybos procedūras ir kūrybinio proceso stimuliavimą. Efektyviai AMO veiklai reikia aktyviai reaguoti į pokyčius ir valdyti krizes, turėti palankią organizacijos kultūrą.

ENThe study aims at, upon performing an analysis of scientific literature, examination of peculiarities of management of organizations, open to science, which have the main traits of a modern organization, such as a big added value, created by applying unique knowledge. Other traits of such organizations are a humanistic, but not mechanical view of the organization and advanced management methods; intensive management and active use of information; flexible adaptation to market changes and possibility to influence favourable turning points on the market, which helps to increase the competitive abilities of the organization. Such organizations never act as a strictly structured, hierarchical organization. Their basis is processes, partnership, culture, market, which helps to improve and develop. Management is integral to everyday activities. It is an important connector between the organization and its environment and consumers. The strategy must not be developed by delegating the responsibility from the highest hierarchical level downwards. On the contrary, all the employees of the organization must participate in the creative process. They must communicate with the customers and thus, receive dynamic strategic information on the market and the customers. The aim of such an organization is becoming a unique and competitive organization by creating added value for the consumer, which can be reached only with the help of efficient management of knowledge therefore it is extremely important to manage innovations, which is more efficient when the organization is oriented towards a creative and experimental process. However it is necessary to balance the everyday management processes and stimulation of the creative process and actively respond to changes, manage crises and have a favourable culture of the organization.

ISBN:
9955120746
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4830
Updated:
2013-04-28 16:08:45
Metrics:
Views: 18
Export: