Learning organization in a pre-accession country : vision or reality?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Learning organization in a pre-accession country: vision or reality?
Keywords:
LT
Besimokanti organizacija; Besirengianti narystei šalis; Mokykla; Mokymosi organizacija; Realybė; Verslo organizacija; Vizija.
EN
Business organisation; Learning Organization; Learning organisation; Pre-accession Country; Reality; School; Vision.
Summary / Abstract:

LTBesimokanti organizacija yra socialinė sistema, apimanti asmenų mokymąsi, komandos mokymąsi per visą gyvenimą. Ypatingas dėmesys šioje sistemoje turi būti skirtas organizaciniam mokymuisi, kaip sudėtingiausiam kokybės rodikliui. Tyrimu siekta ištirti atskirų organizacijos narių nuomonę, įvertinant besimokančios organizacijos charakteristikas. Pirmoje straipsnio dalyje pristatoma besimokančios organizacijos koncepcija, antrojoje dalyje aptariama besimokančios organizacijos mokslinių tyrimų metodologija, trečioje – pateikiami, analizuojami ir aptariami tyrimo duomenys. Tyrimui atrinktos dviejų tipų organizacijos, veikiančios Lietuvoje: a) verslo organizacijos, b) mokyklos. Klausimyną sudarė 55 klausimai, atspindintys 11 besimokančios organizacijos charakteristikų (kiekvieną charakteristiką buvo nustatyta pagal 5 rodiklius). Respondentai turėjo įvertinti, ar tam tikra funkcija pasireiškia jų organizacijoje. Tyrimo rezultatai atskleidė apklaustųjų nuomonę apie verslo organizaciją kaip besimokančiąją. Kai kurių Lietuvos mokyklų mokytojai taip pat savo įstaigą vertina kaip egzistuojančią besimokančią organizaciją, tačiau skirtingose ​​mokyklose charakteristikos yra netolygios. Nepaisant to, galima teigti, kad besimokanti organizacija yra pasirengimo narystei šalies realybė. Vykdomų mokslinių tyrimų apribojimai neleidžia nei patvirtinti, nei paneigti Vakarų autorių prielaidas, kad verslo organizacijos yra labiau besimokančios organizacijos nei mokyklos.

ENA learning organisation is a social system which covers lifelong learning of an individual and a team. Particular attention in this system should be paid to organisational learning as the most complex quality indicator. The survey aims to examine the opinion of individual members of the organisation and evaluate the characteristics of a learning organisation. The first part of the paper presents the conception of a learning organisation; the second part discusses scientific research methodology of a learning organisation; and the third part presents, analyses and discusses survey data. Two types of organisations functioning in Lithuania were selected for the survey: a) business organisations and b) schools. The questionnaire consisted of 55 questions reflecting 11 characteristics of a learning organisation (each characteristic was determined according to 5 indicators). The respondents had to evaluate whether a certain function manifested in their organisation. Survey results revealed the respondents’ opinion about a business organisation as a learning one. Teachers of some Lithuanian schools also evaluate their institution as an existing learning organisation, yet characteristics differ in different schools. Nevertheless, a learning organisation could be said to be the country’s reality of preparation for membership. Restrictions of conducted scientific research allow neither confirming nor denying the assumptions of Western authors that business organisations are learning organisations to a higher extent than schools.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20695
Updated:
2020-08-22 11:08:42
Metrics:
Views: 6
Export: