The Effects of bilingualism on child language acquisition

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Effects of bilingualism on child language acquisition
Alternative Title:
Dvikalbystės įtaka vaikų kalbos įgūdžių formavimosi procese
Authors:
In the Journal:
Žmogus kalbos erdvėje. 2005, 4, p. 286-294
Keywords:
LT
Vaikų kalbos įgūdžių formavimasis; Dvikalbystė; Kalbos klaidos.
EN
Child language acquisition; Bilingualism; Speech errors.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjamos kelios skirtingos vaikų kalbos įgūdžių formavimosi teorijos, daugiausia dėmesio skiriant ankstyvosioms kalbos įsisavinimo stadijoms. Išskiriama stadija, kai vaikas dar tik mokosi naudotis savo kalbos organais, vieno žodžio stadija, „telegrafinės kalbos“ stadija, kai vaikai kartoja bet kokį išgirstą žodį ir stengiasi išsiaiškinti jo reikšmę. Pateikiami pradedančių kalbėti vaikų dažniausiai pasitaikančių kalbos klaidų pavyzdžiai. Pastebimas akivaizdus viena kalba kalbančių vaikų daromų leksikos ir sintaksės klaidų skirtumas nuo tų, kurias daro vaikai, iškart pradedantys kalbėti dviem kalbomis. Minimas tyrinėtojų išskirtas specifinis suaugusiųjų kalbos tipas, kai jie kalba su vaikais (Adult-to-Child Language) – kalbėdami suaugusieji daro įtaką vaikų kalbos formavimuisi ir turtina jų žodyną bei plečia kalbos ženklų suvokimą. Aptariamos problemos, iškylančios formuojantis žodžių reikšmės suvokimui. Pateikta keletas galimų dvikalbystės apibūdinimų; minimos teorijos, skirtingai traktuojančios kalbos išmokimą. Išskiriami du kalbos išmokimo atvejai: kai vaikas naują kalbą išmoksta, remdamasis gramatikos taisyklėmis ir kai pasikliauja tik tuo, ką jis girdi. Straipsnyje taip pat aptarti sąveikos (interference) ir kodų keitimo (code-switching) reiškiniai. Konstatuojamas trūkumas mokslinių tyrimų, kurių rezultatai padėtų paruošti šiuolaikines mokymo priemones lietuviškai jau kalbantiems mažamečiams, pradedantiems įsisavinti antrąją, anglų kalbą. Trumpai nurodomi galimi tolimesni tyrinėjimai.

ENThe article considers several different theories of formation of children’s speaking skills paying greatest attention to the earliest studies of mastering the language. The stage when a child is only learning to use his organs of speech, one word stage, the stage of “telegraph speech” when a child repeats every word he hears and tries to find out its meaning are distinguished. Examples of most common mistakes that children who start speaking make are presented. An obvious difference in semantic and syntax mistakes made by the children speaking one language and those that are made by other children who start speaking two languages at once is noticed. A specific type of speech of adults when they speak to children (Adult-to-Child Language) is mentioned. When speaking adults exert an influence on the formation of a child’s speech and enrich, as well as increases understanding of language signs. Problems that arise in understanding the meaning of words are discussed. Several possible definitions of bilingualism are presented: theories, which treat mastering of the language differently, are mentioned. Two cases of learning the language are distinguished: when a child learns a new language on the basis of grammar rules and when he relies on what he hears. The article also discussed code-switching phenomena. A lack of scientific research whose results would help prepare modern teaching aids for already speaking little ones, who are starting to master a second, English, language, is emphasised. Further investigations are specified in brief.

ISBN:
9986197988
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/481
Updated:
2018-12-17 11:32:15
Metrics:
Views: 64    Downloads: 2
Export: