Ragainės apylinkių urbanistinė raida XIX-XX a.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ragainės apylinkių urbanistinė raida XIX-XX a
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2013, 17, p. 28-40
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kaimotyra; Mažoji Lietuva; Ragainė; Rytprūsiai; Rytų Prūsija [East Prussia]; Urbanistinė raida; East Prussia; Lithuania Minor; Ragainė; Ragnit; Rural studies; Urban development.
Keywords:
LT
20 amžius; Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Kariuomenė / Army; Mažoji Lietuva; Paveldas / Heritage; Ragainė; Rytprūsiai; Rytų Prūsija [East Prussia]; Urbanistika. Miesto planavimas / Urbanism. City planning.
EN
East Prussia; Lithuania Minor; Ragnit; Rural studies; Urban development.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio objektas - Ragainės apylinkių pokyčiai 1801-1999 m. Sąvoka „apylinkės" čia vartojama daugiau geografine prasme. Straipsnyje iškeltas tikslas išanalizuoti buvusio svarbaus lietuvybės centro apylinkių gyvenviečių raidą, apibūdinti reikšmingą lituanistinio paveldo užsienyje objektą. Atlikto tyrimo metu nustatyta, jog XIX a. pradžioje Ragainę supo smulkių priemiesčio dvarelių juosta, kelių stambesnių dvarų sodybos ir keliolika įvairaus dydžio kaimų. Apylinkės buvusios kaimiškos – ten buvo daugiau lietuvininkų nei Ragainėje kitataučių miestiečių. Iki XIX a. vidurio gyventojų gana sparčiai gausėjo daugumoje apylinkių kaimų, o XIX a. antrojoje pusėje prasidėjo stabilizavimosi etapas – apylinkių gyvenvietės nebeaugo, spartėjo migracijos ir emigracijos tempai. XX a. pradžioje kaimų gyventojų vis mažėjo, stambintos ūkių valdos. Nors nuo 1871 m. krašte vykdyta prievartinė germanizacija, tačiau 1905 m. nemažai kaimiečių dar deklaravo kalbantys lietuviškai. XX a. I pusės įvykiai beveik nepakeitė pagrindinės raidos tendencijos: toliau augo Ragainė ir jos priemiesčiai, o daugelis apylinkių kaimų sumenko. Nykstant kaimams, santykinai mažėjo baltiškosios kilmės žmonių. Prasidėjusi sovietinė okupacija iš esmės pakeitė Ragainės apylinkes: išstumti senieji krašto gyventojai, sunaikinta didžioji paveldo dalis, apylinkės pritaikytos kariuomenės ar sovietinio ūkio reikmėms. Nebeliko daugelio su Mažąja Lietuva sietų paveldo objektų, ir iki šiol mažėja tradicinei lietuvininkų kultūrai būdingų objektų.

ENThe object of this article – the changes of the region of Ragainė in 1801-1999. The term “region” is used here more in the geographical sense. The aim of the article is to analyse the development of the district villages of the important former centre of Lithuania, to describe the significant object of Lithuanian heritage abroad. During the time of the research, it is found, that in the beginning of 19th century Ragainė was surrounded by small suburban manors, a few bigger manor houses and several villages of various sizes. The region was rural – there were more Lithuanians in comparison with different nationality city residents in Ragainė. Until the middle of 19th century, the quantity of the residents grew rapidly in most of the district villages. In the second half of 19th century, the stabilisation stage began – the district villages did not grow, the pace of migration and emigration accelerated. In the beginning of 20th century, the quantity of residents of the villages got smaller, the territories of farms expanded. Although, since 1871 in the region, the forced Germanisation was executed, however, in 1905 many villagers declared to be speaking in Lithuanian. The events of the first half of 20th century almost did not changed the tendency of the development: Ragainė and its suburbs continued to grow and many villages of the region diminished. While the villages vanished, the quantity of Baltic people relatively got smaller. The region of Ragainė was fundamentally changed by the Soviet Occupation: the old residents of the region were pushed out, most of the heritage was destroyed, and the region was customized by the needs of the army and soviet farms. Most of the heritage objects, related with Lithuania Minor, were gone. The traditional objects specific to Lithuanian culture are still decreasing.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47947
Updated:
2018-12-17 13:33:48
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: