Tilžės apylinkių urbanistinė raida XIX-XX a.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tilžės apylinkių urbanistinė raida XIX-XX a
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2011, 16, p. 148-157
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mažoji Lietuva; Tilžė (Sovietskas; Tilsit); Tilžės apylinkės; Urbanistinė raida; Lithuania Minor; Tilsit; Tilžė surrounding area; Urban development; Urbanistic development.
Keywords:
LT
Mažoji Lietuva; Paveldas / Heritage; Tilžė (Sovietskas; Tilsit); Tilžės apylinkės; Urbanistika. Miesto planavimas / Urbanism. City planning.
EN
Lithuania Minor; Tilsit; Tilžė surrounding area; Urban development; Urbanistic development.
Summary / Abstract:

LTSudėtingos istorinės aplinkybės (napoleonmetis, Prūsijos valstybės atsikūrimas ir sėkminga ūkio plėtra, Vokietijos imperijos sukūrimas ir reikšmingi vidaus politikos pokyčiai, Pirmasis ir Antrasis pasauliniai karai, 1944 m. pabaigoje prasidėjusi sovietinė okupacija ir Mažosios Lietuvos etno-kultūrinio regiono likvidavimas, vietovės urbanistinė devastacija ir kt.) lėmė labai permainingą Tilžės apylinkių urbanistinę raidą. Tilžės miesto apylinkėmis XIX a. pradžioje galima laikyti apymiesčio zoną, kurioje buvusios savarankiškos gyvenvietės (kaimai, dvarai ir kt.) ūkiniais ir kitais ryšiais buvo gana glaudžiai susijusios su netolimu miestu. Ši zona nesietina su buvusiomis administracinėmis ribomis. Tilžės apylinkės (kaip ir pats miestas) augo iki Pirmojo pasaulinio karo, iš atokesnių krašto kaimų čia kėlėsi vis naujų žmonių. Toks raidos pobūdis XIX-XX a. I pusėje keitė etnokultūrinę situaciją pačioje Tilžėje ir jos priemiesčiuose. Pirmojo pasaulinio karo politiniai ir ūkiniai padariniai lėmė esmines apymiesčio reformas. Buvo sukurta nauja Tilžės miesto apskritis ir jai priskirta daugelis aplinkinių gyvenviečių. Iki Antrojo pasaulinio karo buvusiame apylinkių plote nusidriekę Tilžės priemiesčiai – buvusios savarankiškos gyvenvietės jungėsi tarpusavyje ir su miesto pagrindine dalimi. Nauji priemiesčiai sparčiausiai augo šalia svarbių kelių ir laivybos trasos. Straipsnio objektas – Tilžės apylinkių pokyčiai 1801-1999 m., jame analizuojama buvusio svarbaus lietuvybės centro apylinkių gyvenviečių raida, apibūdinamas reikšmingas lituanistinio paveldo užsienyje objektas.

ENDifficult historical circumstances (the Napoleon Era, restoration of the state of Prussian and successful agricultural development, creation of the German Empire and significant changes in domestic politics, WWI and WWII, the soviet occupation of 1944, the liquidation of the ethno-cultural region of Lithuania Minor, urban devastation of the region, etc.) determined a rather variable urban development of the Tilsit surrounding area. The surrounding area of the city of Tilsit in the 19th century can be considered a suburban area, where former independent settlement (villages, estates) were closely related to the nearby city. This area is not related to the former administrative borders. Tilsit surroundings (and the city itself) grew before WWI, new people arrived here from more remote areas. This development in the 19th century–beginning of the 20th century changed the ethno-cultural situation in the city and its suburbs. Political and agricultural outcomes of WWI determined the significant reforms of the city and its surroundings. New county of Tilsit was established and a great many of surrounding settlements were included into it. Until WWII, suburbs of Tilsit united among each other and with the city. New suburbs grew rapidly next to major roads and shipping routes. The article focuses on changes in Tilsit surroundings in 1801–1999.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32231
Updated:
2018-12-17 13:04:12
Metrics:
Views: 6    Downloads: 2
Export: