Ūkininkavimo sąlygos ir Šiaulių regiono problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ūkininkavimo sąlygos ir Šiaulių regiono problemos
Alternative Title:
Problems and conditions in Farming in Šiauliai regional
In the Journal:
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Ekonominė padėtis / Economic conditions; Ūkininkavimas / Farming.
Summary / Abstract:

LTŽemės ūkio veikla yra labai svarbi šalies ekonomikai, kadangi ji užtikrina pajamas tūkstančiams ūkininkų, sukuria darbo vietas žemės ūkio produkciją perdirbančiose kompanijose ir sudaro didelę dalį šalies eksporto. Straipsnyje analizuojamos socialinės ir ekonominės sąlygos, įtakojančios sėkmingą ūkininkavimą. Šios sąlygos yra: geografinės sąlygos, dirvožemio kokybė, nenuspėjamos gamtos jėgos, darbo tradicijos, blogėjanti socialinė aplinka, komplikuota ekonominė situacija, ribotos žinios ir ūkininkavimo sugebėjimai ir pan. Dauguma ūkių yra maži ir neefektyvūs, kadangi ūkininkai yra pripratę prie dvigubos darbo sistemos, susiformavusios tarybiniais laikais, kuri iškreipė jų mąstymą ir tokiu būdu prastina jų potencialą ūkininkaujant. Skirtingos ekonominės ūkininkavimo sąlygos kyla dėl skirtingos kokybės dirvožemių, ūkio dydžio, kultivuojamo žemės ploto, turimų technologijų ir t.t. Efektyvių ir kokybiškų mechanizmų panaudojimą riboja ūkininkų ekonominis potencialas. Neseniai žemės ūkio produkcijos supirkimo kainos nusistovėjo žemiau savikainos. Dėl šių priežasčių ūkininkavimas tapo labai problematiškas ir ūkininkai, nepaisant jų investicijų, jėgų ir turimos ūkininkavimo patirties, susiduria su bankrotais. Jų lūkesčiai yra susiję su Europos Sąjungos parama, kur ūkininkai gauna didesnę paramą ir pajamas, nei Lietuvoje. Ūkininkams buvo žadama kompensuoti iki 45% investicijų, jeigu jų verslo planai atitiks daug griežtų reikalavimų. Valstybė turėtų susikoncentruoti į blogėjančią situaciją pradiniame lygyje. Kaimo regionuose sukurti centrai galėtų aprūpinti ūkininkus reikalinga informacija ir įvairiomis paslaugomis.Reikšminiai žodžiai: Ūkininkavimas; ūkininkų veiklos sąlygos.

ENAgricultural activities are of high importance for the country's economy as they provide incomes for thousands of farmers, create job places in food processing companies and form a big part of the country's export. The social and economic conditions, influencing successful farming, are being analyzed in the article. These conditions include: geographical conditions, soil quality, unpredictable natural phenomena, labor traditions, worsening social environment, complicated economic situation, limited knowledge and skills in farming, etc. The majority of farms are small scale and ineffective as farmers are used to dual labor system formed in the Soviet times that has distorted their thinking and in this way aggravates their potential in farming. Different economic farming conditions arise due to differences in soil quality, farm size, size of the cultivated plot of land, owned technology, etc. Usage of efficient and quality mechanisms is limited by farmers' economic potential. Recently purchasing prices of agricultural products have stabilized below production costs. For these reasons farming has become very problematic and farmers are facing bankruptcy despite their investments, skills, and experience gained in farming. Their expectations are connected with the assistance from the European Union. Promises to farmers have been made to compensate up to 45% investments in case their business plan projects correspond to many strict requirements. The state should focus on the worsening situation at the primary level. Centers set up in rural areas might provide farmers with the necessary information and various kinds of services. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4786
Updated:
2018-12-17 11:46:40
Metrics:
Views: 19    Downloads: 3
Export: