Švietimo prieinamumo principo įgyvendinimas neformaliajame vaikų ugdyme : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Švietimo prieinamumo principo įgyvendinimas neformaliajame vaikų ugdyme: disertacija
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011.
Pages:
207 p
Notes:
Disert. rengta 2006-2010 m. Vilniaus pedagoginiame universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2011. Bibliografija.
Keywords:
LT
Švietimo prieinamumas; Neformalusis ugdymas; Vaikų ugdymas.
EN
Accessibility to education; Non-formal education; Education for children.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Implementation of the principle of accessibility to education in the sphere of non-formal education for children Vilnius, 2011 51 p
Summary / Abstract:

LTDisertacija skirta nustatyti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumo veiksnius ir atskleisti jų raiškos dėsningumus Lietuvos švietimo sistemoje. Teorinėje disertacijos dalyje pateiktas vaikų neformaliojo ugdymo teorinis diskursas, vaikų neformaliojo švietimo sistemos modelis, sistemiškai išnagrinėta neformaliojo vaikų švietimo organizavimo ir teisinės bazės kaita, atskleisti vaikų neformaliojo švietimo prieinamumą lemiantys veiksniai. Empirinėje dalyje įvertintas vaikų neformaliojo švietimo prieinamumo užtikrinimas ir išteklių panaudojimas, nustatyta neformaliojo švietimo aprėptis geografiniu, finansavimo, ugdymo turinio ir vaikų poreikių tenkinimo aspektais. Disertacinio darbo problema išnagrinėta aprėpiant įvairius reikšmingus vaikų neformaliojo švietimo prieinamumo veiksnius. Remiantis savivaldybių specialistų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir bendrojo lavinimo mokyklų vadovų, mokytojų, mokinių vertinimais ir dokumentų analizės rezultatais ištirtas neformaliojo švietimo įstaigų ir paslaugų tinklas Lietuvos savivaldybėse ir pagrįstos šio tinklo plėtros galimybės, nustatyti vyraujantys vaikų neformaliojo švietimo ugdymo turinio prioritetai. Tyrimas parodė, kad finansavimo veiksnys yra vienas iš svarbiausių užtikrinant vaikų neformaliojo švietimo prieinamumą, o savivaldybių lygiu priimti nutarimai, reglamentuojantys neformalųjį švietimą, turi įtakos atskirų regionų vaikų neformaliojo švietimo prieinamumui.

ENThe thesis is aimed at identifying factors of accessibility of informal education of children and revealing the regulation of their expression in the Lithuanian system of education. The theoretical part of the thesis presents the theoretical discourse of children’s informal education, model of children’s informal education, and systemically analysed changes in the legislation and organisation of children’s informal education, as well as reveals the factors deterring the accessibility of informal education of children. The empirical part assesses the assurance of access to informal education of children and the use of resources as well as the established geographical coverage, financing, content of education and the satisfaction of children’s needs. The problem of the thesis paper is analysed by covering various significant factors of accessibility of informal education of children. Based on assessments by municipality specialists, heads of schools of informal education of children and schools of general education, teachers and students and results of document analyses, the network of institutions and services of informal education in Lithuanian municipalities is analysed and the possibilities for development of this network are grounded. The research has revealed that the factor of financing is one of the most important factors when ensuring the accessibility of informal education, and the decisions made at the municipal level influence the accessibility of informal education for children from various regions.

Related Publications:
Neformaliojo ugdymo svarba pozityviajai socializacijai / Jolanta Skirmantienė. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. 2013, Nr. 7, p. 108-118.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47665
Updated:
2014-02-07 20:09:13
Metrics:
Views: 3
Export: