Mentoriaus profesinės kompetencijos ir jų raiška vadovaujant studentų praktikai ikimokyklinėje ugdymo institucijoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mentoriaus profesinės kompetencijos ir jų raiška vadovaujant studentų praktikai ikimokyklinėje ugdymo institucijoje: disertacija
Publication Data:
Vilnius : Edukologija, 2012.
Pages:
259 p + 1 kompakt. diskas
Notes:
Dr. disert. rengta 2007-2012 m. Lietuvos edukologijos universitete. Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos edukologijos universitetas, 2012. Bibliografija.
Keywords:
LT
Mentoriaus profesinės kompetencijos; Mokytojų rengimas; Kompetencijos.
EN
Mentor of pre-school and pre-primary school pedagogical practice; Experienced pedagogue; Model of competences.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Mentor's professional competences and their expression in supervising students' practice in pre-school educational institutions Vilnius, 2012 54 p
Summary / Abstract:

LTPasaulinė mokytojų rengimo patirtis rodo, kad mentorystė yra vienas iš efektyviausių būdų parengti profesionalius jaunus pedagogus. Rengiant pedagogą svarbi teorijos ir praktikos integracija. Tai įgalina teorines žinias atpažinti ir pritaikyti konkrečiose praktinėse situacijose. Reikšmingas vaidmuo šiame procese priklauso patyrusiam pedagogui (mentoriui), vadovaujančiam studentų praktikai ikimokyklinėje ugdymo institucijoje. Disertacinio tyrimo tikslas – parengti teorinį ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo pedagogo mentoriaus kompetencijų modelį ir empiriškai jį pagrįsti. Teorinėje disertacijos dalyje analizuojami visuomenės kaitos procesai, kurie įtakoja pedagogų rengimo pertvarką, apibūdinamos pagrindines disertacijoje naudotos sąvokos, apibrėžiami mentorystės tikslai, reikšmė, apibrėžiama mentoriaus veikla, vaidmenys. Remiantis visos eilės šalies mokslininkų mentoriaus kompetencijų sampratomis, užsienio mokslininkų patirtimi parengtas teorinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo mentoriaus kompetencijų modelis. Empirinėje dalyje pagrindžiama mentoriaus profesinių kompetencijų modelio struktūra ir turinys, išryškinta mentoriaus kvalifikacijos ir pedagoginės kvalifikacinės kategorijos įtaka mentoriaus požiūriui į profesinių kompetencijų bei jų komponentų svarbą. Atskleista mentoriaus profesinių kompetencijų ir jų komponentų raiška. Tikėtina, kad parengtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo mentoriaus kompetencijų modelis bus pritaikytas kuriant mentorių kvalifikacijos tobulinimo programas, rengiant būsimuosius mentorius ar tobulinant jau esamų mentorių kompetencijas tuo pačiu tobulinant pedagogų rengimo sistemą Lietuvoje. Raktažodžiai: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo mentorius, pedagoginė praktika, patyręs pedagogas, kompetencijų modelis.

ENTeacher training experience accumulated all over the world shows that mentoring is one of the most efficient strategies training professional young teachers. Integration of theory and practice is becoming an essential aspect of pedagogue training process. The strategy enables to recognize theoretical knowledge and to apply it in concrete practical situations. The experienced pedagogue who supervises students practice in pre-school educational institutions plays a meaningful role in this process. The aim of the dissertation research is to prepare and ground empirically a theoretical model of pre-school and pre-primary school education pedagogue mentor‘s competences. The theoretical part of the dissertation analyzes the processes of society alteration which influence the reconstruction of pedagogue training; describes the main concepts used in dissertation, defines the aims of mentoring, its meaningfulness, mentor’s work and roles. With reference to mentor competences conceptions of the whole range of our country’s scientists together with the experience of foreign scientists, a theoretical model of pre-school and pre-primary school education pedagogue mentor competences has been prepared. The empirical part of the dissertation grounds the structure and the contents of mentor professional competence model, emphasizes the influence of mentor’s qualification and pedagogical qualification category upon mentor’s attitude towards the importance of professional competences and their components. It also reveals the expression of mentor professional competences and their components. It is likely that the model of pre-school and pre-primary school education pedagogue mentor competences will be applied in creating programmes of raising mentor qualification, in training future mentors or in developing their present competences, in such way developing the system of pedagogue training in Lithuania.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47659
Updated:
2014-02-07 20:08:28
Metrics:
Views: 167
Export: