Mokykloje dirbančio bibliotekininko kompetencija ir problemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokykloje dirbančio bibliotekininko kompetencija ir problemos
Alternative Title:
Competence and challenges of a librarian working at a secondary school
In the Journal:
Tarp knygų. 2006, Nr. 9, p. 6-10
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Mokykla / School; Pedagogika / Pedagogy; Vartotojai / Consumers.
Summary / Abstract:

LTMokyklos biblioteka iš esmės yra specialioji biblioteka, struktūrinis padalinys, aptarnaujantis mokyklos bendruomenę. Jei mokyklos tikslas – suteikti mokiniams žinių, įgūdžių, gebėjimų ir formuoti tam tikras vertybines nuostatas, tai biblioteka turi prisidėti prie šių tikslų įgyvendinimo. Nepaisant to, kad mokyklos biblioteka tiesiogiai dalyvauja mokymo procese, pagrindinė bibliotekininko kompetencija yra informacinė veikla. Tačiau informacinės visuomenės ir švietimo reformos kontekste mokyklos bibliotekininkui iškyla uždaviniai, susiję su technologinio ir informacinio raštingumo ugdymu, todėl specialistui reikia specialių formalaus ir neformalaus mokymo metodikos, psichologinių ir kitų žinių. Remiantis Mokyklos bibliotekos koncepcija, peršasi išvada, kad mokyklos bibliotekoje turi dirbti itin kvalifikuotas specialistas – bibliotekininkas, kuriam reikia hibridinės kompetencijos, apimančios bent dviejų sričių žinių kompleksus: bibliotekininkystės (komunikacijos ir informacijos mokslų) bei pedagogikos (ar andragogikos). Mokyklos personalo struktūros požiūriu, bibliotekininko pareigybė turi būti prilyginama bet kokio kito mokyklos struktūrinio padalinio vadovo pareigybei ar pedagogo eksperto pareigybei. Tačiau praktiškai informacinei veiklai suteikiamas žemesnis statusas, aiškinamas finansavimo trūkumu ir ribotais ištekliais, iš tiesų atspindi žemesnius reikalavimus (lūkesčius) keliamus bibliotekai ir bibliotekininko atsakomybei. Apibendrinant galima teigti, kad mokyklos bibliotekininko vaidmuo priklauso nuo situacinių veiksnių – mokyklos tipo, bibliotekos vizijos ir dydžio, turimos kompetencijos ir mokyklos bendruomenės nuostatų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bibliotekos; Bibliotekininkai; Mokyklos; Mokymas (rengimas), profesinis; Informacinis raštingumas; Informacinė visuomenė; Vartotojai.

ENA school library is a special library, a structural unit providing services to the school community. If a school aims at providing pupils with knowledge, skills and abilities and developing certain values, then libraries must contribute to the realization of these aims. Despite the fact that a school library participates directly in educational process, the major competence of a librarian is information activity. However, a librarian meets challenges related to the development of IT literacy in the context of information society and education reform, therefore, a specialist needs a special formal and informal training methodology as well as psychological knowledge. Taking into account The Concept of School Library, the implication can be made that a very well-qualified specialist-librarian must work at a school library possessing a hybrid competence at least in two spheres: librarianship (communication and information sciences) and pedagogy (or andragogy). From the point of view of school personnel structure, the position of librarian should be equated with a head position of any other structural unit at school or a position of an expert pedagogue. However, the lower status of information activity explained by insufficient budget and limited resources, in fact, reflects lower requirements (expectations) for a library and a librarian’s responsibility. In summary, it can be stated that the role of a school librarian depends on situational factors – the type of school, the vision of a library and its size, the available competence and the attitude of the school community.

ISSN:
0868-8826
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4764
Updated:
2013-04-28 16:08:06
Metrics:
Views: 23
Export: