Darbo tarybos - naujos kolektyvinių darbo santykių galimybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo tarybos - naujos kolektyvinių darbo santykių galimybės
Alternative Title:
Labour councils – new opportunities for collective employment relations
In the Journal:
Teisės žinios. 2005, Nr. 2-3, p. 8-11
Keywords:
LT
Darbo santykiai / Labour relations; Darbo teisė / Labor law.
Summary / Abstract:

LT[...] Pereinant prie šiuolaikinių rinkos ekonomikos sąlygų, iš esmės naują kokybę įgavo ir darbo santykiai, ir darbuotojų bei darbdavių tarpusavio santykių reglamentavimas. Niekam nekilo abejonių, kad detalus įstatyminis darbo santykių reguliavimas nesudaro tinkamų ir optimalių sąlygų plėtotis rinkai ir neužtikrina darbuotojams absoliučių darbo ir socialinių garantijų. [...] Todėl darbo santykių srityje buvo pradėta ieškoti būdų paskatinti kolektyvinius darbuotojų ir darbdavių santykius, apimančius tokias teisines formas: kolektyvinės derybos, kolektyvinių sutarčių sudarymas ir vykdymas, kolektyvinių darbo ginčų inicijavimas ir pažeistų kolektyvinių darbo teisių ir interesų gynimas, darbo santykių dalyvių atstovavimas. [...] Kuriant ir kartu įgyvendinant naują kolektyvinių darbo santykių modelį, teko išspręsti daug koncepcinių ir praktinių problemų, iš kurių galima išskirti darbuotojų atstovavimą esant kolektyviniams darbo santykiams. [...] Kalbant apie darbuotojų atstovavimo esant kolektyviniams darbo santykiams situaciją, reikia paminėti Darbo kodekso 19 str., pagal kurį atstovauti darbuotojų teisėms ir interesams bei juos ginti gali profesinės sąjungos, o jeigu įmonėje nėra veikiančios profesinės sąjungos, darbuotojai savo gynimo ir atstovavimo funkcijas gali perduoti šakos profesinei sąjungai arba rinkti darbo tarybas. [...] Straipsnyje, remiantis Darbo kodeksu bei Darbo tarybų įstatymu, nagrinėjamas darbo tarybų teisinis statusas, jų samprata, sudarymas, veikla, darbo tarybų bei darbdavio santykiai bei darbo tarybos veiklos pabaigos pagrindai. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Darbo tarybos; Kolektyviniai santykiai; Labour counsil; Collective agreement.

EN[...] In the process of transition to the contemporary market economy conditions, both labour relations and regulation of employer-employee relations have gained brand new quality. It is beyond any doubt that detailed legal regulation of employment relations does not provide proper and optimal conditions for market development and does not secure absolute employment and social guarantees for employees. [...] Therefore, new ways were being sought in the field of labour relations to promote collective relations between employees and employers to embrace the following legal formats: collective negotiations, making and execution of collective agreements, initiation of collective labour disputes, etc. [...] In line with development and implementation of a new model of collective employment relations, a lot of conceptual and practical issues had to be tackled, including employee representation. [...] In terms of employee representation in collective employment relations, Article 19 of the labour code must be mentioned, whereby employees can be represented and their rights and interests protected by trade unions and in their absence – by the trade union of the branch or labour councils. [...] Following the labour code and the labour council law, the article analyses the legal status of labour councils, their concept, composition, activities, relations between labour councils and the employer and the winding up of labour councils.

ISSN:
1648-7923
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4746
Updated:
2013-04-28 16:07:56
Metrics:
Views: 43
Export: