Lietuvos kaimo gyventojų užimtumas žemės ūkyje ir jo ekonominiai bei socialiniai veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kaimo gyventojų užimtumas žemės ūkyje ir jo ekonominiai bei socialiniai veiksniai
Alternative Title:
Employment of Lithuanian village persons in agriculture and it economical and social factors
In the Journal:
Tiltai [Bridges. Brücken]. 2002, Nr. 2 (19), p. 89-99
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Alternatyvūs verslai; Darbo produktyvumas; Ekonominė veikla; Ekonominės veiklos įvairinimas; Kaimo gyventojų užimtumas; Lietuva; Užimtumas
EN
Alternative business; Alternative businesses; Diversification of economic activities; Economic activity; Employment; Labor productivity; Labour productivity; Lithuania; Rural employment; Rural population employment; Village person's employment
Summary / Abstract:

LTUžimtumo žemės ūkyje problema stiprėja, nes integruojantis į Europos Sąjungos ekonominę erdvę Lietuvos žemdirbiams dėl stiprėjančios konkurencijos vis sunkiau realizuoti savąją produkciją ir užsidirbti pakankamai pajamų pragyvenimui. Problemos sprendimas tiesiogiai siejamas su darbo našumo žemės ūkyje didinimu, ūkių konkurencingumo stiprinimu ir žemdirbių ūkinės veiklos įvairinimu, ypač alternatyvių verslų plėtotės kaime skatinimu, skiriant SAPARD investicinę paramą. Egzistuoja daug nepalankių veiksnių alternatyviems verslams bei amatams kaime pradėti ir plėtoti. Todėl tyrime dėmesys kreipiamas į ekonominių ir socialinių barjerų kokybinį vertinimą, turint tikslą apibūdinti veiksnius, kurie daro įtaką kaimo gyventojų užimtumui žemės ūkyje ir leidžia atskleisti žemdirbių pasirinkimus ir sprendimus dėl ekonominės veiklos įvairinimo. Straipsnyje pateikiama užimtumo bei jo pokyčių antrinė analizė, nagrinėjamos jo kitimo tendencijos ir veiksniai integracijos į ES bendrąją rinką kontekste, vertinami kaimo gyventojų veiklos koncentravimosi žemės ūkyje socialiniai padariniai ir veiksniai, nagrinėjamas jų poveikis alternatyvios veiklos plėtrai. Yra gana sudėtinga kiekybiškai vertinti kaimo gyventojų užimtumą žemės ūkyje dėl statistikos ir kitų informacijos šaltinių teikiamų duomenų skirtumų. Dėl to tyrime buvo siekta ne preciziškai kiekybiškai įvertinti kaimo gyventojų užimtumą, bet dėmesį sutelkti į kokybinį vertinimą. [Iš leidinio]

ENProblem of agricultural employment becomes sharper, because on a way to integration to European Union it is a hard way for Lithuania farmers to realize their production and to get enough revenue because of increasing of competition. The solution of this problem is directly connected with increasing of labour productivity in agriculture, with amplification of competitive ability of farms and with diversification of economic activities of farmers, specifically with inducement of development of alternative business and trades in farms by supporting with investments of SAPARD. It is many unfavourable factors for beginning developments of alternative business and trades in a village. So in this research attention is paid to qualitative estimation of economic and social barriers with purpose to describe the factors, which have influence for village persons employment in agriculture and it allows disclosing the choices and solutions of farmers on economic activities diversification. In an article is presented the secondary analysis of employment and its changes, and the tendencies and factors of employment changes are investigated in context of integration to common EU market. The social results and factors of concentration of village person's activity in agriculture and their influence on alternative activity development are estimated in this research. It is difficulties for qualitative estimating of village person's employment in agriculture because of differences between statistical data and the data from other information sources. So the research purpose was not to precision qualitative estimating of village person's employment, but to focus an attention on qualitative estimation. [From the publication]

ISSN:
1392-3137, 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47101
Updated:
2019-01-12 17:03:37
Metrics:
Views: 6    Downloads: 2